Ki vagyok én? Honnét jövök és hova jutok? Van Isten?

Ki vagyok én? Honnét jövök és hova jutok? Van Isten?Olvasd el a kozmikus jelképekkel illusztrált bevezetést.

Úton vagyunk, hogy állatból igazi emberekké legyünk.

Úton vagyunk, hogy állatból igazi emberekké legyünk.Isten örök világterve egy kozmikus jelképben.

Isten szelleme a víz felett - Jelkép 1

symbol_01s.jpgIsten szelleme a víz felett
- Jelkép 1

 

 

 

 

 

Világmindenség él és gondolkodik
Világmindenség egy örökké élő, mindent átfogó szervezet, amit a vallásokon át az Isten fogalom alatt ismerünk. Ez a szervezet, mint a mi szervezetünk is, tudattal van áthatva. Isten tudata a világmindenséget áthatolja mindentudatával és mindenhatóságával.

Világmegváltási elv - Jelkép 2

symbol_02s.jpgVilágmegváltási elv
- Jelkép 2

 

 

A szellemi szülő-elv
Az emberek és magasabb kifejlődött állatok ivadékai szeretetteljesen vannak gondozva és felnevelve, amíg maguk tudnak élni. Ez a szeretetteljes gondosság szintén érvényes ránk is. Egyének, akik előttünk vannak a fejlődésben, tanítóink lesznek rosszban és jóban addig, amíg magunk is tudunk boldogulni.

Intolerancia Jelkép 3

symbol_03s.jpgIntolerancia
Jelkép 3

 

 

 

Minden háború és konfliktus igazi oka
Az intolerancia kizárja az Isten fényének és szeretetének átélését a tudatban. Minden háborúnak és konfliktusoknak intolerancia az okozója.

Út a fény felé - Jelkép 4

symbol_04s.jpg
Út a fény felé

- Jelkép 4

 

 

A kozmikus tudat fejlődési története
A jelkép az örök élet útját mutatja. Minden élőlény ezen az úton vándorol, alacsonyabb létezési fokról magasabb életformák felé.

Kozmikus eszméletlenség - Jelkép 5

symbol_05s.jpg

Kozmikus eszméletlenség
- Jelkép 5

 

 

 

 

 

Ha nem ismeri önmagát/ Ismeretlenség önmagáról

Mialatt az ateista nem számol Istennel, hanem abban hisz, hogy az élet a fizikai testtel azonos, akkor a vallásos ember remél egy folytatódó létezést a halál után. Mindkettőjük hívő. Az egyetlen, amit biztosan tudnak az, hogy a fizikai test mulandó. De amit viszont nem tudnak, hogy a fizikai organizmus, kozmikus nézetben csak egy eszköz az immaterialiális, örökkévaló Én számára.

symbol 05b
A szorongás, depresszió, valamint az „öngyilkosság” mentális helyzetei azt jelzik, hogy az egyén elveszítette kapcsolatát a szellemi gyökereivel. Nem ismeri sem önmagát, sem Istent vagy azt a szellemi valóságot, amelyben él.
A kozmikus beavatott szerint váltakozva élünk egy fizikai és szellemi világban. A fizikai világból a szellemi világban való átmenet után, örömmel fogadnak minket a közeli szeretetteink, akik előttünk jutottak be abba a paradicsomba, ami egy idő alatt a tartózkodási helyünk fog lenni addig, amíg megint újraszületünk egy új fizikai testbe.

A születést a szellemi világban a jövőbeli emberek, mint egy boldogságnak és örömünnepségnek fogják átélni. A halál szó csak egy, az ősidőkből származó, muzeális fogalom lesz.
A jelképen található kérdőjel a mai földi emberek tudatlanságát a saját igazi természetükről és származásukról, életformájukról és jövőjükről illusztrálja. A sokszínű terület a különböző alap- vagy tudatenergiákat jelképezi, amikről az embereknek van egy kezdeti tudomásuk, de amiknek a törvényszerű szervezetét még mindig nem ismerik. Nézd a jelkép 6.

A narancsszínű kör az átmeneti fizikai testet mutatja. A kereszt az örök ént és ennek a magasabb kozmikus struktúráját és működését jelképezi. A kereszt a fénynek, mindenszeretetnek és az örök életnek a jelképe.

© A szimbólumok a Harmadik testamentumból törvény szerint védve vannak. Copyright, Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København

Az élőlény I - Jelkép 6

symbol_06s.jpg

Az élőlény I
- Jelkép 6

 

 

 

 

 

Minden élőlény halhatatlan természete
Az Isten és minden élőlény örök természete egy hármasságot alkotó alapelvként var ábrázolva. Egy Én, X1 amit a legfelső tér mutat. Alatta a fenn tudatot látjuk az Én alkotó- és átélési képességével X2, valamint a legalsó térben a teremtett testet, ami az Énnek eszköz az alkotására és átélésre a szellemi és fizikai világban, ami az X3. Az összes élőlénynek van egy örök része, mindnyájan halhatatlanok vagyunk.

Életegység elv – az első csillanás Isten létezéséről - Jelkép 7

symbol_07s.jpg

Életegység elv – az első csillanás Isten létezéséről
- Jelkép 7

 
„Az én Atyám házában sok lakóhely van”
A látható világmindenség az Isten fizikai szervezete –a világosszürke térrel a nagy körben jelképezve. A világmindenség „ürességében” az Isten örökös énje és tudata van, a fehér körrel és a hármas elvvel középen jelezve.

Az Isten mindent átfogó fizikai szervezetében az élet szervezett, mint élet az életben a végtelenig. Ugyanúgy, mint a szervezetünk a kisebb élőlények szervezetéből van felépítve, például szervekből, sejtekből, molekulákból, atomokból stb., a szervezetünkkel nagyobb szervezeteken belül vagyunk találhatók, mint a földgolyóban, naprendszerben és a tejútban.

A hármasságot alkotó elv - Jelkép 8,9 és 10

symbol_08_09_10s.jpg
A hármasságot alkotó elv

- Jelkép 8,9 és 10

Isten örök és végtelen Szentháromság természete
Ez a három jelkép ugyanazokat az örökös elveket illusztrálják, amik a 6-os jelképben lettek ismertetve, vagyis az X1, X2 és X3. Ez feltételezi, hogy minden élőlény halhatatlan és az örökkévalósággal és a végtelenséggel van egyesülve.

Ezt a három örökös elvet itt elválasztva mutatják. A valóságban ezek, mint egy oszthatatlan egység egy háromság léteznek. Csak az elméletben lehet ezeket szétválasztani.

Az örök világkép, az élőlény II, az örök Istenség és az örök istenfiák. - Jelkép 11

symbol_11s.jpg

Az örök világkép, az élőlény II, az örök Istenség és az örök istenfiák.
- Jelkép 11

 

 

 

Isten és az Isten fia egy
Ez a jelkép az elveket a 8, 9 és 10 jelképekből köti egybe. Itt, egy szétválaszthatatlan egységként jelennek meg.

Az előbbi három jelkép egymásra van rakva. A világmindenség élő és Istennel azonos. Az Isten és az élőlények – istenfiák – örök párbeszédben vannak a hat különböző létezési téren keresztül. Az isten fiaknak élete, mint élet az életben van megszervezve, amit láttunk a 7-es jelképen.

Alapenergiák kombinációja - Jelkép 12

symbol_12s.jpg 

Alapenergiák kombinációja
- Jelkép 12

 

 

 

Az örök tudat törvényszerű változása

A jelképen látjuk, hogy a világmindenség energiái és az egyének tudatenergiái különféleképpen vannak keverve egy kozmikus körfolyamatom át.

Az örök világterv - Jelkép 13

symbol_13s.jpg

Az örök világterv
- Jelkép 13

 

 

 

Isten örök teremtési módszere és technikája
Itt egy mélyebbre hatoló részletesebb magyarázatot kapunk a 11-s jelképről. Látjuk megint az örök ciklusokat. Továbbiakban az életátélés alapfeltételét látjuk, az örökké változó változást a fény és a sötétség között.

A kozmikus spirálkörfolyamat - Jelkép 14

symbol_14s.jpg

A kozmikus spirálkörfolyamat
- Jelkép 14

 

 

 

A kozmikus utazás az örökkévalóságon és a végtelenségen át
Az örök élet, Harmadik Testamentum szerint egy végtelen vándorlásként történik magasabb és magasabb ciklusokon keresztül. Ezért nevezik ezeket spirális ciklusoknak.

A mozgás törvénye - Jelkép 15

symbol_15s.jpg

A mozgás törvénye
- Jelkép 15

 

Az egyenes vonal illúzió
A fehér köralak figura felül a gömbformát jelképezi, amely minden mozgás kozmikus alapegyenlege.

Az örök test - Jelkép 16

symbol_16s.jpg 

Az örök test
- Jelkép 16

 

 

 

„Amit valaki vet, azt aratja is”
Itt látjuk, hogy minden energia vagy mozgás – vagyis teremtés az univerzumban - az örök énből indul ki, a fehér háromszöggel jelezve, valamint minden mozgás szintén az énhez tér vissza.

Reinkarnáció, ciklusok és évszakok - Jelkép 17

symbol_17s.jpg

Reinkarnáció, ciklusok és évszakok
- Jelkép 17

 

A kozmikus évszakok
„Bizony, bizony mondom neked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.” Így válaszolt Jézus Nikodémusznak, aki a zsidók tanácsának volt a tagja.

Jézus csodálkozott, hogy ez a tanult ember nem értette, amit ő mondott. És felkiált: „Izrael tanítója vagy és nem érted?”

Az élőlény sorsívei - Jelkép 18

symbol_18s.jpg 

Az élőlény sorsívei
- Jelkép 18

 

Az örök jelen
Mikor Péter nagypénteken karddal akart beleavatkozni, hogy megvédje Jézust, de ő a következő szavakkal hárította el a segítséget: „Tedd vissza hüvelyébe a kardodat! Aki kardot ragad az kard által vész el!” Máté 26:52. De nem mindenki hal meg aki kardot ragad, mikor az életet csak egy élet szempontjából látjuk?

A beavatás sötétségén át – Pokol vagy az utolsó ítélet - Jelkép 19

symbol_19s.jpg

A beavatás sötétségén át – Pokol vagy az utolsó ítélet
- Jelkép 19

 

 

 

 

 

„Szemet - szemért, fogat - fogért”
A Biblia megjósolt egy időt a „jajgatás, rettegés, háborús lárma és háborús hírek” fognak megjelenni. Máté 24, Mark 13 Lukács 21 és János 14-16. Ezeket, a nehéz időket az „utolsó ítélet napjainak” is nevezik.

A bűnök megbocsátása - jelkép 20

symbol_20s.jpg 

A bűnök megbocsátása
- jelkép 20„Menj, de többé ne vétkezzél”
Jézusról mondják, hogy hatalommal és hatósággal tanított. Csodákat tett, vigasztalta és segítette a boldogtalanokat. Az embereknek, akik kegyveszettnek érezték magukat Istennél, mondta: „Vétkeid meg vannak neked bocsátva”.

A jelkép mutatja, hogy a bűnbocsánat valóban létezik, de mi egy más magyarázatot kapunk, mint ami a hagyományos.

Harmadik Testamentum azt mutatja, hogy az örök szeretettörvényekkel összhangban fejlődünk ki, az egyik földi életen át a másik után. De egyidejűleg nem ugyanazon a fejlődési fokon találjuk magunkat, de mindannyian tökéletesek leszünk. A fejlődést biztosítja, hogy mindig a következményeit tapasztaljuk annak, amiket teszünk. De ha kénytelenek vagyunk elviselni következményeit a cselekedeteinknek, akkor hol lesz a bűnöknek megbocsátása? Képes a bűnök megbocsátása a sorstörvényt érvényteleníteni? Ha igen, akkor hogyan tudunk tapasztalatokon keresztül kifejlődni?

Az örök, organikus kapcsolat az Isten és istenfia között I - Jelkép 21

  symbol_21s.jpg 

Az örök, organikus kapcsolat az Isten és istenfia között I
- Jelkép 21
 

 

Az ima értelme és funkciója
Az imádkozás, kozmikus nézetben, már az állatvilágban elkezdődik. Az állat vészkiáltása a halálpillanatban egy segélykiáltás. Vannak szellemi segítők és az által értelem egy ilyen ösztönös automatikus funkció mögött. De voltak szellemi segítők, akik hallották Jézus imáját a kereszten: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.”

Az örök kozmikus organikus kapcsolat az Isten és istenfia között II - Jelkép 22

symbol_22s.jpg

Az örök kozmikus organikus kapcsolat az Isten és istenfia között II
- Jelkép 22

 

 

 

„Menjél be a kamrádba”
A jelkép azt mutatja, hogy minden élő (a kicsi fehér háromszög) organikus kapcsolatban van Istennel (a nagy fehér háromszög) egy örök kozmikus struktúrának köszönhetőlég (a fehér, szürke és violaszínű piramis).

A materiális vagy a félkész világkép - Jelkép 22A

symbol_22sA.jpg

A materiális vagy a félkész világkép
- Jelkép 22A

 

 

 

Az élettelen világmindenség
Mikor a hitképesség degenerálódik és a kozmikus érzékelésdimenzió még nincs teljesen kifejlődve, az örök istenfiú a materializmusnak egy stádiumán halad át. Az élő Isten akkor egy időre elveszett a szem elől. Az anyagiakra való központosítás lesz akkor a teljesen uralkodó. Az életet akkor úgy lehet tapasztalni, mint vak erők véletlenszerű lejátszását.  

De ez nem akadályozza meg, hogy materiális emberek rendkívülien humánusak lehetnek és így gyakorlatilag keresztényebbek a cselekedeteikben, mint sok vallásos. Az Istenhez való viszony végső soron az embertársainkhoz való kapcsolatunkról szól.

A kész ember, mint Isten képmása, hozzá hasonló - Jelkép 23

  symbol_23s.jpg 

A kész ember, mint Isten képmása, hozzá hasonló
- Jelkép 23

 

 

 

 

Hogy a másik arcát odafordítani
Ótestamentumban az Isten az embereknek meghirdeti a teremtés célját: „Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá.” Mózes 1: 26

Jézus missziója az volt, hogy a saját példával mutassa meg a tökéletes ember viselkedését, a teremtés célját és a fejlődést. Szavai és életmódja a Bibliában meg lett őrizve az utókor számára. Ő a humánus oldalát fordította az üldözői felé és imádkozott értük, a kereszten szenvedve: „Atyám, bocsáss meg nekik, hiszen nem tudják, mit tesznek.” Lukács 23: 34. Így cselekszik egy kész ember a mindenszerető Isten képmásában.

A tökéletlen emberi világ - Jelkép 24

symbol_24s.jpg

A tökéletlen emberi világ
- Jelkép 24

 

 

A Szfinx világa
A világhelyzetet főleg még mindig az állatnak az önfenntartási hajlama jellemezi és mikor ez együttes szintben lép fel, nacionalizmusként nyilvánul meg.

Az emberiség karmája - Jelkép 25

symbol_25s.jpg

Az emberiség karmája
- Jelkép 25

 

 

A világ egy állammá változik át
Mint a személyes sorsunk az embertársainkkal szembeni cselekedeteinknek logikus következményei, a nemzetek sorsa szintén a saját tevékenységüktől függ, azzal kapcsolatban, hogy mit tesznek más nemzetek ellen.

Az elkövetkező tökéletes embervilág - Jelkép 26

symbol_26s.jpg 

Az elkövetkező tökéletes embervilág
- Jelkép 26

 

 

Világ egyesült államai – „Egy nyáj és egy pásztor”
A világ országai egyre tömörebben kötődnek egymáshoz és az által egyre inkább függenek egymástól. Kereskedelem, gazdasági helyzet, nyersanyagok, közlekedések, infrastruktúra és hasonló dolgok kifejlődtek és hozzáigazolódtak a globális dimenziókhoz.

A világban történő fejlődés nyilvánvalóan a nemzetköziség felé mutat. A világban történő nagy események mögötti dilemma a következő: Nemzeteknek az érdeke a világközösség érdekének költségére, vagy nemzetek a teljesség szolgálatában? Több és több nemzet látja be, hogy a globális békét, jólétet minden földi embernek és politikai stabilizációt elérni, ahhoz működő nemzetközi törvények és egyezmények kellenek. Ez nem utolsósorban a pénzzel történő kiterjedt visszaélésre vonatkozik, ami azt jelenti, hogy akárki teljesen legálisan meg tud gazdagodni mások költségére.

A föld kozmikus ragyogása - Jelkép 27

symbol_27s.jpg

A föld kozmikus ragyogása
- Jelkép 27

 

 

 

 

Az örök élet napjai és éjszakái
Éjszaka után nap következik. A kozmikus napban, ami magában foglal évmilliárdnyi időket, a földi űrhajó az utasaival most jutott át a lelki sötétségnek és hidegségnek a csúcsán. Nekünk pl. két világháborúnk volt egy évszázad alatt, és nem úgy néz ki, hogy ebből elegünk lenne.

Világenergiáknak a szervezete vagy fejlődési szakasza - Jelkép 28

   symbol_28s.jpg

Világenergiáknak a szervezete vagy fejlődési szakasza
 - Jelkép 28  

 

Örökös életfelújulás – „lássátok, mindent újjá teszek”
Az örök élet egy állandó megújulását az életátélésnek jelenti. Ebből a szempontból nézve, az élet egy végtelen kaland!

Kozmikus fejlődési útvonalak - Jelkép 29

symbol_29s.jpg

Kozmikus fejlődési útvonalak
- Jelkép 29

 

 

A fajok eredete
A 28-as jelképen az örök isten fiak végtelen fejlődési lépcsőjét láttuk oldalnézetben. Itt ugyanaz az ide elölről van illusztrálva.  

A narancsszínű tér az állatvilágot szimbolizálja. Az ezen átvezető útnak különböző pályái vannak, különböző jelekkel megjelölve. Így tehát van több fejlődési út ugyanazon a világon át.  A különféle szervezetformák itt a földön különböző fajokra vannak osztva. Minden faj a különböző külső fizikai, csillagászati, éppúgy, mint mikrokozmoszi körülményektől van jellemezve, amiket a fejlődésük alatt ezek átéltek. Néhány fajta közelebbi rokonságban van, mások kevésbé. Ezek különböző bolygókon tartózkodtak a kozmikus utazásuk során. Ezek a kozmikus fejlődéspályák fontos tény a fajok származása mögött. Annak ellenére, hogy ezek különféle fajták de mindnyájan útban vannak, hogy tökéletessé váljanak, mint „ember, mint Isten képmása”.

Az örök Istenség és az élőlények érzékelési képessége - Jelkép 30

symbol_30s.jpg

Az örök Istenség és az élőlények érzékelési képessége
- Jelkép 30

 

Feltétele az „Isten meglátásának”
Az élőlények érzékelési képessége együttesen képviselik Isten érzékenységét. Az embertársakkal való találkozás, vagyis mindennel, amivel kapcsolatba kerülünk, így egy találkozás az Istennel. Ezen a kölcsönhatáson keresztül jönnek létre a különböző létezési terek.

Az élőlény észlelési képessége és a világmindenség - Jelkép 31

symbol_31s.jpg 

Az élőlény észlelési képessége és a világmindenség
- Jelkép 31

 

Akinek van szeme, az lát
A baloldali bábú a világmindenséget szimbolizálja, ami a mikro- közép - és makrokozmoszon átterjed a végtelenségig.

A lépcsőrész jobbra az örök istenfiákat szimbolizálja a különböző fejlődési fokokon. A fehér háromszög egy egyéni istenfiát szimbolizál. Az onnét kiinduló fénylő sugár az istenfiának a fejlődési fokát mutatja és az ő korlátozott érzékelési képességét az örökkévalósághoz és a végtelenséghez viszonyítva.

Ezen a fejlődési fokon a fizikai érzékek dominálnak. Csak azt, amit a fizikai érzékeken át lehet regisztrálni, éljük fel valóságnak. A többi, vagyis a legtöbb belőle, sötétben rejlik. Minél finomabbra kifejlődött érzékek, annál tökéletesebb lesz az egyén átélési képessége. A legfelsőbb érzékek lelki/szellemi természetűek.

A tizenkét alaptény vagy az életmisztika megoldása - Jelkép 32

symbol_32s.jpg

A tizenkét alaptény vagy az életmisztika megoldása
- Jelkép 32

 

 

Isten látta, hogy minden nagyon jó volt…
A narancsszínű kör szimbolizálja a gyilkolási alapelv területét, ahova a földi emberek még mindig tartoznak. Ebben a tudatszférában történnek a boldogtalan sorsok. Itt tudatlanok vagyunk a fizikai világ mögött létező kozmikus valóságról. Felbukkan a kérdés, hogy miért?
A válasz a kérdésre tudást követel az örök életről.

Az állati és a humán gondolatklíma - Jelkép 33

   symbol_33s.jpg

Az állati és a humán gondolatklíma
- Jelkép 33

 


A tudat átalakulása állattól - emberig

A jelkép egy áttekintést ad a lélek fokozatos fejlődéséről és az állattól a tökéletes emberig való átváltozásról. A figurák mutatják, hogy ebben a folyamatban a különböző gondolatklímák hol kezdődnek, végződnek, kulminálnak, csökkennek, vagy növekednek.

Mint korábban, a narancsszín az állatvilágot jelképezi és a sárga a tökéletes embervilágot. Balra látunk egy sárga éket, ami kiterjed a narancsszínű térben, ami mutatja, hogy az emberies gondolatklíma az állatvilágban születik meg, mint egy következménye a szenvedési tapasztalatoknak.

Párzási aktus vagy Isten Szelleme a sötétben - Jelkép 34

symbol_34s.jpg 

Párzási aktus vagy Isten Szelleme a sötétben
- Jelkép 34

 

 

 

 

„Hogy születhet valaki, mikor már öreg? Csak nem térhet vissza…..”
Isten szelleme átsugároz minden élő szervezetet öntudatlant ugyanúgy, mint tudatosat. Öntudatlanul a nemi szerven keresztül és tudatosan, mint az Istennel való egyesülésnek az átélését. Ezt az életadó és életkedvet előmozdító szerves erőt a Harmadik Testamentum a legfensőbb tűznek ismerteti. Az erőt úgy szabályozzák, hogy miden spirálkörfolyamaton belül van egy fény- és egy sötétségi terület. Az állatvilág a legsötétebb területet képviseli. Itt az Isten fénylő tudatát csak pillanatnyilag, a nemi közösülés alatt a nemi szerveken át lehet átélni.

Póluselv kozmikus körfolyamata - Jelkép 35

symbol_35s.jpg

Póluselv kozmikus körfolyamata
- Jelkép 35

 

 

Az örök életkaland mágikus varázspálcája
Éppúgy, mint a fizikai szervezetünk, a tudatunk is a teremtett területhez, X3-hoz tartozik. Minden teremtett változik, és örökké megújul. Az élet örök megnyilvánulása mögötti őserő a nemi változás. Lásd a 33 jelképet. A jelképen két hosszú vízszintes sárga és zöld teret látunk. Ezek jelképezik a női (sárga) és a férfi elvet (zöld). Minden élőlényben megtalálható ez a két pólus. A spirális körfolyamat állatvilágában az egyik stagnál. Azért az élőlények itt, mint hím- vagy nőneműek jelennek meg.

A legfelső tér egy férfinemű lényt jelképez a spirálkörfolyamat állatvilágában. A női pólus latensben van. Az alatta lévő téren a férfipólus (zöld) van latensben és eszerint egy nőnemű egyénről van szó.

Az örök élet struktúrája - Jelkép 36

symbol_36s.jpg

Az örök élet struktúrája
- Jelkép 36

 

 

Átmenet az egyik világból egy másikba
Két függőleges vonalon belül láthatjuk a spirálkörfolyamat hat világát egy lépcsővel jelezve. A fölötte lévő téren az uralkodó tudatenergia az illetőleges világban különböző színekkel van jelezve. Piros a növényvilág (ösztön), narancsszín az állatvilág (gravitációs), sárga az igazi embervilág (érzék), kék az isteni világ (intuíció) és indigó az üdvösségvilág (emlék).

A fátyolozott és a leleplezett örök igazság - Jelkép 37

symbol_37s.jpg

A fátyolozott és a leleplezett örök igazság
- Jelkép 37

 

 

 

 

Maya fátyla
A fejlődésen át az örök isten fiuk több és több ismereteket kapnak a valóságról és igazságról. Az élet igazságainak megmagyarázása a különböző fejlődési fokokhoz alkalmazódik és így ezek mindig kapcsolatban vannak a felfogóképességgel. Ezeknek nem szabad sem naivnak vagy fantasztikusnak lenni az átvevő tapasztalataihoz képest.

Az ember és az állatias és vegetáriánus táplálék - Jelkép 38

symbol_38s.jpg

Az ember és az állatias és vegetáriánus táplálék
- Jelkép 38

 

„Hogy táplálékotok legyen…”
 „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem, és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen.” Ezt hirdeti a Biblia, 1: a Mos 1:29. Ezt a felszólítást nem követte nagyobb betartás. A legtöbb ember számára a húsevés hagyomány. A ragadozókat illetően ez természetes, de kozmikus nézetben a kultúrember számára nem, mert ő már maga mögött hagyta az állatok legkezdetlegesebb és durva fejlődési fokát. Az ő kifinomult szervezetének a ragadozó állat tápláléka egy megterhelés lesz, ami betegségekhez vezet.

A földemberség tudatkategóriái - Jelkép 39

   symbol_39s.jpg

A földemberség tudatkategóriái
- Jelkép 39

 

A jó föld
A jelképen az emberiség tudata két főcsoportba van beosztva. Azok, akik inspirálódni tudnak az új világimpulzustól és annak a kozmikus elemzéseitől, a felső csillaggal szemléltetve és azok, akik még mindig a régi világimpulzustól kapnak serkentést, az alsó csillaggal jelezve. A fehér tér Isten tudatát vagy szellemét jelképezi.

A kereszt jele - Jelkép 40

  symbol_40s.jpg 

A kereszt jele
- Jelkép 40

 

 

 

 


Tudás fentről és lentről
A világmindenséget két fundamentálisan különböző szempontból lehet szemlélni. Alulról és fentről.

A természettudományi kiindulópont lentről/alulról nézve ábrázolja a világot, végső fokon tehát a fizikai érzékeken keresztül. A spirituális tudomány a világot fentről szemléli, a nem - teremtett Én örök és végtelen látópontjáról. Ez a megfigyelési módszer jelképezve van a kereszt függőleges vonalával. A fizikai tudomány területét a vízszintes vonal szimbolizálja. Mindkét tudásforma szükséges, de különböző célból mikor a jövendő tökéletes embervilág megvalósításáról van szó.

Csillagjelkép - Jelkép 41

   symbol_41s.jpg

Csillagjelkép
- Jelkép 41

 

 

 

 

 

Mindenszeretet jelképe
A jelkép Isten szervezetét és tudatosságát fejezi ki, vagyis a teljes világegyetemet.  

A háromszög a világegyetem alapelemzését magyarázza meg, mint a szentháromság elvét: Ént, a teremtőképességet és a szervezetet az X1, X2 és X3 nevekkel.

A zászló struktúrája - Jelkép 42

   symbol_42s.jpg

A zászló struktúrája
- Jelkép 42

 

 

Béke
A zászló a világegyetemet jelképezi, ez a Szentlélek szimbóluma. Ez arra van szánva, hogy a megbocsátás, tolerancia és a szeretet légkörében lobogjon.

Livets bog jelképe - Jelkép 43

  symbol_43s.jpg 

Livets bog jelképe
- Jelkép 43

 

 

„Megdicsőít engem”

A háromszög baloldalt, ami az előszóba van helyezve, az alkotó kozmikus beavatását jelképezi. Ez jelzi azt, hogy mindent, amit ír saját egyéni átélésre van alapozva. A bevilágított terület jelképezi az Élet könyve első kötetének a tartalmát, a fő műnek azt a részét, amelyet Martinus 1932-ben fejezett be. A jelkép a mű hét kötetét illusztrálja, öt részre felosztva: Előszó, Bevezetés (első kötet), majd a mélyreható elemzése a kozmikus kémiának és az örök életnek (2., 3., 4., 5., 6. és 7. kötet). Befejezésül jön az elemzések koncentrált összefoglalása. Végül az utóirat: istenfia egy az Atyjával (7. kötet).

A létezés törvénye – szeressétek egymást - Jelkép 44

   symbol_44s.jpg

A létezés törvénye – szeressétek egymást
- Jelkép 44„A mellükbe fektetem a törvényeimet, és a szívükbe írom belé”
Ez a rajz nem egy kozmikus jelkép, mint a többiek. Ezt bele lett helyezve i 4-ik jelképkönyvbe, amit nem Martinus publikált.