Ki vagyok én? Honnét jövök és hova jutok? Van Isten?

windowOlvasd el a kozmikus jelképekkel illusztrált bevezetést.

Úton vagyunk, hogy állatból igazi emberekké legyünk.

11Isten örök világterve egy kozmikus jelképben.

A kozmikus jelképek

DEV

A következő rövid magyarázatok nem Martinustól származnak. De ezek a Harmadik Testamentum elemzéseire vannak alapozva. Ez a rövidített kiadás kiállításoknál és hasonló bemutatásoknál használható. Ingyen le lehet tölteni az összefoglalást itt.

Az érdeklődőket a szerző eredeti magyarázataihoz utasítjuk, az Örök Világkép I-IV kötetéhez.

 

 

 

 

 

A jelképekre kattints rá, hogy nagyobb formákban láthassad:  

 

symbol_01s.jpgIsten szelleme a víz felett
- Jelkép 1

 

 

 

 

 

Világmindenség él és gondolkodik
Világmindenség egy örökké élő, mindent átfogó szervezet, amit a vallásokon át az Isten fogalom alatt ismerünk. Ez a szervezet, mint a mi szervezetünk is, tudattal van áthatva. Isten tudata a világmindenséget áthatolja mindentudatával és mindenhatóságával. A Biblia a tudatot szélként jelképezi, az anyagot pedig vízként. A természet összes mozgás- vagy teremtésfolyamata mögött tehát egy láthatatlan tudat létezik, ami mindent vezényel.

A lángoló kereszt Isten örök, tökéletes kinyilvánítását és alkotását jelképezi. A sugártenger kozmikus világimpulzusokat jelképez sötétebb vagy világosabb jellemben. Vallás, politika, tudomány, építészet, művészet és más kultúra kinyilvánításoknak itt van az eredete. Világimpulzusok fenntartanak létezési tereket minden élőlény számára különböző fejlődési fokon.
A körök egy helyi szakaszt jelképeznek a világmindenség nagy és kicsi napjaiból és bolygóiból, valamint lakóinak tudatéletét éppúgy a mikro-, mint a makrokozmikus világokban. (nézd a jelkép 7).
Duplakör a földgolyónkat és ennek az emberiségét mutatja. A világmindenségben minden élő a Harmadik Testamentum szerint. Mi a földgolyónkkal együtt kapcsolatban vagyunk három nagy gondolatimpulzussal.
A legalsó kezd eltűnni a földgolyó érdeklődési köréből és a primitív emberek gondolatait, és kulturális kinyilvánításait képviseli.

A domináló középtér gondolatszférája a régi világimpulzust ábrázolja. Ide tartoznak a humánus világvallások, pl. buddhizmus, kereszténység és iszlám. Ezek az embereket a vallási hitfokozatban inspirálták. A világosabb tér legfelül a körben azokat a gondolatimpulzusokat jelképezi, amit az új világimpulzusnak lehet nevezni. Ezt az iskolák, kutatás és a materializmus is jelzi, amit általában vallástalanságnak fogunk fel. Ez az impulzus az alapja egy felgyorsított, gondolkodási és humánus fejlődési korszaknak. Tudomány, modern művészet, építészet és zene is tartozik ehhez az impulzushoz, de szintén kevésbé kellemes átélési formák is, mint boldogtalan házasságok, elmebetegségek, szexuális abnormitások, politikai forradalmak stb.
Materialista kutatás fokozatosan egyesülni fog a nagy örök igazságokkal, amelyek még mindig nincsenek felfedve a világ vallásos misztikáiban.
A nagy parancs: „Szeressétek egymást” tudományként lesz az új világimpulzuson belül alátámasztva, és a tékozló fiú megint egyesülni fog az örök Atyjával.

 

symbol_02s.jpgVilágmegváltási elv
- Jelkép 2

 

 

A szellemi szülő-elv
Az emberek és magasabb kifejlődött állatok ivadékai szeretetteljesen vannak gondozva és felnevelve, amíg maguk tudnak élni. Ez a szeretetteljes gondosság szintén érvényes ránk is. Egyének, akik előttünk vannak a fejlődésben, tanítóink lesznek rosszban és jóban addig, amíg magunk is tudunk boldogulni.
De szintén van egy kozmikus változata ennek az elvnek, ahol az idősebbek tanítók lesznek egy sokkal mélyebb és átfogóbb fokban, az úgy nevezett világmegváltók. A szülőszerepük egy teljes fejlődési fokra terjed ki, ami sok évszázadra vagy évezredre terjed, mielőtt ezeken áthaladunk. Mózes egy példa egy erős tanítóra, akinek a parancsai vagy törvényei mérsékelték a legrosszabb barbáros anarkiát. Jézus egy másik példa egy nagy világtanítóra. A Mózes törvény bosszúelve: „Szemet szemért, fogat fogért”, lett felváltva Jézus ellentétes álláspontjával: „Szeresd felebarátodat!” A Harmadik Testamentummal Jézus szavai és cselekedetei logikus magyarázatokat fognak kapni, amiket saját tapasztalatainkon át lehet ellenőrizni.
Lépcsőfigura az emberiség fejlődését állatból emberig jelképezi, és a sugarak az emberiség szellemi vezetését jelképezik a lépcsőkön felfelé, a kozmikus szülői elvvel stimulálva, vagyis a magasabban kifejlődött egyének, vallásalapítók, akik nekünk utat mutattak.

A narancsszínű tér az állatvilágot mutatja és a sárga tér a tökéletes embervilágot.

A két legalsó fok a pogány vallásokat jelképezi, amelyek a bosszúállás elvét serkentik és az állat- és emberáldozatokat.
Következő fok, ahol a sugarak narancsszínből sárgába mennek át, a humánus világvallásokat jelképezik, a buddhizmust, kereszténységet és iszlámot. A három sugár többet ábrázol, nemcsak ezt a három világvallást.

A legfelső lépcsőfok fehér, ami azt jelenti, hogy a hitvallások a szellemi tudománnyal lettek helyettesítve, aminek a célja, az életmisztika megmagyarázása a föld minden emberének. A fehér csillag Istent jelképezi, aki a fejlődési lépcső különféle vallási eszményképein és megmagyarázásain át, létezéseseken át, minket felfelé és előre a tökéletes emberbirodalom felé vezet.
   

symbol_03s.jpgIntolerancia
Jelkép 3

 

 

 

Minden háború és konfliktus igazi oka
Az intolerancia kizárja az Isten fényének és szeretetének átélését a tudatban. Minden háborúnak és konfliktusoknak intolerancia az okozója.
Emiatt a világot nem a béke, boldogság és harmónia jellemzi mindenre és mindenkinek. Amíg az embertársainkat ellenségként fogjuk fel, soha nem fog igazi békesség uralkodni a tudatunkban. Csak a megértés, megbocsátás és a szeretet tud megváltoztatni ellenséget baráttá. Az ellenség ellen való küzdelemben egyre inkább gyilkoló gondolatfajták és kifinomult gyilkolási eszközök fejlődnek ki. Ezek a valójában szabotálás az Isten ellen és a világmindenség alaphangja, a mindenszeretet ellen.

Az állatból emberré való fejlődés útján, embertársakkal találkozunk, akik különböző fejlődési fokon állnak és különböző tapasztalatháttérrel rendelkeznek. A tudatok különböző fejlődési fokokon vannak. Ezt lehet iskolához hasonlítani ahol a gyerekek különböző osztályokban járnak. Mi nem ugyanolyan érettséget és tudást várunk el egy elsőosztályos gyerektől, mint aki az utolsó osztályban jár. Legtöbben el tudják fogadni, hogy a kis gyermekek éretlenül viselkednek. Ugyanúgy, mint a gyermekek, minekünk is először a tapasztalatokat meg kell szerezni, mielőtt alkalmazni tudjuk őket. Mikor megértjük azt, hogy minden rossznak az oka, kozmikus nézetben, a tudatlanság, akkor könnyebb lesz megbocsátani. Ez az álláspont vezet a kozmikus tudat felé és kivezet minket az állatvilágból. A megbocsátási képesség kifejlődésével, minden háború és boldogtalan sors el fognak tűnni a földről és az állat végérvényesen egy tökéletes emberré változik át.

A lángkereszt a kép baloldalán Isten örökös, mindenen átható és tökéletes tudatát jelképezi, ami a teljes világmindenséget fenntartja. Ez a szeretetteljes tudat, amivel minden intolerancia konfliktusban van, és amiből magát kizárja, ami a sok boldogtalan sorshoz vezet. Krisztus morális szuverén volt. A tökéletes toleranciaképességét mutatta meg, mikor keresztre feszítve megbocsátott a hóhérjainak az imával: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” A két csillagfigura két személyt vagy csoportot mutat az egyénekből vagy nemzetekből, akik egymás ellen harcolnak. A nézeteltérés, amit a két narancsszínű sugár jelképez, konfliktusokra és elmei rövidzárlatokra ad indítékot.

A két figura pl. különféle vallásos felfogások követői lehetnek, és az által nem értenek egyet a fényhez vezető útról. Az intolerancia kísérője, háború és nyomorúság (világégés a jelképen) megakadályozza Isten mindenszeretetét (fénytengert, ami kiindul a lángkeresztből) hogy a föld felett világítson.
 

symbol_04s.jpg
Út a fény felé

- Jelkép 4

 

 

A kozmikus tudat fejlődési története
A jelkép az örök élet útját mutatja. Minden élőlény ezen az úton vándorol, alacsonyabb létezési fokról magasabb életformák felé. Baloldalon, indigó színnel jelezve, az üdvösségvilágot látjuk, ami ezt a kifejezést a benső átélés miatt kapta, amiben az élőlények itt találhatók. A külső fizikai téren az üdvösségvilágot ásványvilágnak nevezzük. Ezt követi a növényvilág pirossal, állatvilág narancsszínnel és a tökéletes embervilág sárga színnel jelezve. A függőleges vonal az állatvilág közepén a valódi állatvilágot választja el az emberiség szférájától. A három részre osztott függőleges rakások egy élőlényt jelképeznek.  A növekvő rakások a sokszoros földi életet és a fejlődést mutatják.

A legfelső fehér tér a mi örök énünket vagy X1 jelképezi, a violetta tér pedig az egyén kozmikus szerkezetét, X2 ami az Énnel együtt az örök fenn tudatot alakítja.

A színezett tér az összes teremtettet jelképezi, vagyis a tudatot és fizikai szervezetet, X3. A narancsszínű csillag ahol a zöld sugár hátrafelé irányul és a sárga zöld pedig előre, zölddel a természettudományos kutatást jelképezi. Ez a kutatás az élet fizikai oldaláról tudósit. A sugár, ahol a színek keverődnek, magasabb filozófiát jelképez. Ez tovább, a szellemiség felé kutat.

A sárga sugár legfelül a vallási elvet jelképezi, ami az embereket vezeti el a hittől és a vallástalanságtól az egyénileg átélt kozmikus tudatig, ötágú csillaggal jelezve. A vallási elv elhelyezése legfelül az ember azonosságát jelenti az örökkévaló, és szellemi részével.

Mondák az emberiség vallásos őskorából tehát még fel nem fedett kozmikus igazságokat rejtegetnek.

A földgolyó helyzete az emberiség fejlődési stádiumát mutatja az állatvilág utolsó részében. Az baloldali alsó kicsi képen, a nap a mindenátfogó fényt jelképezi a kozmikus tudatban. A beavatott észleli az örök és a teremtett aspektusát a világmindenségnek. A kis háromszög a befejezetlen embert jelképezi és neki az idővel és a térrel elhatárolt észlelésláthatárát. Nézd a következő jelképet.

   symbol_05s.jpg

Kozmikus eszméletlenség
- Jelkép 5

 

 

 

 

 

Ha nem ismeri önmagát/ Ismeretlenség önmagáról

Mialatt az ateista nem számol Istennel, hanem abban hisz, hogy az élet a fizikai testtel azonos, akkor a vallásos ember remél egy folytatódó létezést a halál után. Mindkettőjük hívő. Az egyetlen, amit biztosan tudnak az, hogy a fizikai test mulandó. De amit viszont nem tudnak, hogy a fizikai organizmus, kozmikus nézetben csak egy eszköz az immaterialiális, örökkévaló Én számára.

A kozmikus beavatott szerint váltakozva élünk egy fizikai és szellemi világban. A fizikai világból a szellemi világban való átmenet után, örömmel fogadnak minket a közeli szeretetteink, akik előttünk jutottak be abba a paradicsomba, ami egy idő alatt a tartózkodási helyünk fog lenni addig, amíg megint újraszületünk egy új fizikai testbe.

A születést a szellemi világban a jövőbeli emberek, mint egy boldogságnak és örömünnepségnek fogják átélni. A halál szó csak egy, az ősidőkből származó, muzeális fogalom lesz.
A jelképen található kérdőjel a mai földi emberek tudatlanságát a saját igazi természetükről és származásukról, életformájukról és jövőjükről illusztrálja. A sokszínű terület a különböző alap- vagy tudatenergiákat jelképezi, amikről az embereknek van egy kezdeti tudomásuk, de amiknek a törvényszerű szervezetét még mindig nem ismerik. Nézd a jelkép 6.

A narancsszínű kör az átmeneti fizikai testet mutatja. A kereszt az örök ént és ennek a magasabb kozmikus struktúráját és működését jelképezi. A kereszt a fénynek, mindenszeretetnek és az örök életnek a jelképe.

 symbol_06s.jpg

Az élőlény I
- Jelkép 6

 

 

 

 

Minden élőlény halhatatlan természete
Az Isten és minden élőlény örök természete egy hármasságot alkotó alapelvként var ábrázolva. Egy Én, X1 amit a legfelső tér mutat. Alatta a fenn tudatot látjuk az Én alkotó- és átélési képességével X2, valamint a legalsó térben a teremtett testet, ami az Énnek eszköz az alkotására és átélésre a szellemi és fizikai világban, ami az X3. Az összes élőlénynek van egy örök része, mindnyájan halhatatlanok vagyunk. A lila színű középtér, az anyaenergiát jelképezi ahol az élet összes végtelenségfunkciói, és alkotóelvei vannak őrizve, és ahol ezek keletkeznek. A hímnem és a feminin pólus is innét van szabályozva, Nézd meg a 33 és 35 jelképet.

A fenn tudatban az összes adottság és képesség van tárolva, amiket gyakorláson és tréningen át építettünk fel, életeken át.
A kerek, színes tér az Én alapképesség magvait vagy örök spirálközpontjait jelképezi.
A színes háromszögek az anyaenergiának a transzformálását mutatják a hat különböző alapenergiához, ami lehetővé teszi az alkotást a mulandó világban.

A hat függőleges színezett tér az alapenergiákra vonatkozik és az azokból összetett testekre, piros az ösztöntestre, narancsszín a gravitációs testre, sárga az érzéki testre, zöld az intelligenciatestre, kék az intuíciótestre és az indigó az emléktestre.

A kereszt az egyének teljesen tökéletes, örökös kozmikus strukturáját jelképezi, attól függetlenül, hogy milyen világban vagy fejlődési fokon tartózkodnak.

 

   symbol_07s.jpg

Életegység elv – az első csillanás Isten létezéséről
- Jelkép 7

 

 

 

„Az én Atyám házában sok lakóhely van”
A látható világmindenség az Isten fizikai szervezete –a világosszürke térrel a nagy körben jelképezve. A világmindenség „ürességében” az Isten örökös énje és tudata van, a fehér körrel és a hármas elvvel középen jelezve.
Az Isten mindent átfogó fizikai szervezetében az élet szervezett, mint élet az életben a végtelenig. Ugyanúgy, mint a szervezetünk a kisebb élőlények szervezetéből van felépítve, például szervekből, sejtekből, molekulákból, atomokból stb., a szervezetünkkel nagyobb szervezeteken belül vagyunk találhatók, mint a földgolyóban, naprendszerben és a tejútban.
A föld, az életadó nap és a tejút is élőlény ugyanúgy, mint mi. Tehát, mint a kicsi, úgy a nagyban is.
A jelkép világosszürke mezőnyén látjuk, miképpen az élőlények szervezetei belül egymással a végtelenségig megismétlődnek. Az összes élőlény szervezete eszerint egységeket, vagy „szervet” képvisel az Isten mindent átfogó határtalan szervében. Mindannyian örök élet-egységek vagyunk. A mindennapi életünk e-szerint egy beszélgetés Istennel a mikro-, közép- és makrokozmoszon keresztül. A mikro- és mikrovilágok életének ismeretével, láthatóvá válik egy eddig majdnem ismeretlen felelősségterület, ahol a szeretetparancsolat szintén érvényes. Az élet a szervezetünkben szintén a felebarátunk, minthogy bolygóegyén ugyanúgy élő, mint mi. Benne lakunk és létezünk, nem egy hullában élünk.

Az állatok iránt érzett szeretet, úgymint az élet szeretete a mikrovilágokban, meg fogja változtatni véleményünket az étrendről a vegetáriánus étkezés előnyére, a mai annyira szokásos animális táplálék helyett.

A temetési szokások is meg fognak változni. A halotthamvasztást humánusabb eljárásmód fogja követni, mikor az emberek megértik, hogy a holttest él. Először az ásványi állapotban diszkarnerar el minden élet a testből. A makrolény szervezetei adják nekünk a külső életkörnyezetünket, eget és földet, mialatt a mikrolények szervezete építi fel a fizikai szervezetünket, így látni, hallani, szagolni, ízleni és érezni tudunk. Minden egy-egységet képvisel: „mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk”. Apg 17:28
 

  symbol_08_09_10s.jpg
A hármasságot alkotó elv

- Jelkép 8,9 és 10

Isten örök és végtelen Szentháromság természete
Ez a három jelkép ugyanazokat az örökös elveket illusztrálják, amik a 6-os jelképben lettek ismertetve, vagyis az X1, X2 és X3. Ez feltételezi, hogy minden élőlény halhatatlan és az örökkévalósággal és a végtelenséggel van egyesülve.

Ezt a három örökös elvet itt elválasztva mutatják. A valóságban ezek, mint egy oszthatatlan egység egy háromság léteznek. Csak az elméletben lehet ezeket szétválasztani.

Mikor a világmindenség vagy az Isten, a Harmadik Testamentum szerint szintén élő, akkor az alapelemzése ugyanaz, mint bármelyik élőlényé. Mikor megismerjük önmagunkat, ugyanakkor szintén megismerjük Isten létezését.

X1 (fehér lemez) Isten örök, végtelen énjét jelképezi, ami minden élőlényben lakozik.

X2 (lila lemez) Isten örök teremtőképességét és a létezés legmagasabb rezgésformáját jelképezi, amit a Harmadik Testamentumban anyaenergiának nevezik.

X3 (a lemez a hat különböző színű területekkel) Isten tudatát és fizikai szervezetét jelképezi. Ez az a teremtett terület, ami örökké átváltozásban van.

Mikor a hármasság egy alapvető fogalom a hagyományos kereszténységben, ezt következőképpen magyarázzák meg a Harmadik Testamentumban:
Atya. Világmindenség örökös Istene. Egy teljesen tökéletes nyugalom alkotja az összes lény legbelsőbb Énjét és szilárd pontját; X1. Ez a teremtő, előidézője a létrehozottnak és azért határtalan az időben és térben.

Fiú. Isten teremtőképessége, ami szétbontja az Isten mindenütt jelenlévő végtelen Énjét arra a sokra, vagyis egy végtelen számú örök Istenfiákra, X2-re. Krisztus szavaival: „Atya és Fiú.”

Szentlélek. Isten örök tudata és teste, X3. Az Isten, Harmadik Testamentum szerint, a létező világmindenséggel azonos.

Isten teremtőképessége minden élőlény alkotóképességéből áll és Isten szervezete az összes élő egyének szervezetéből áll fenn. Az Isten és az istenfiú közötti együttműködésben különféle mentális és fizikai élőhelyek jönnek létre. Pl. ösztönszféra – növényvilág, gravitációs szféra – állatvilág. Az állatvilág későbbi részében vagyunk legnagyobb mértékben belekeveredve az anyagba és hisszük azt, hogy azonosak vagyunk ezzel. Ez egy szükséges része az Isten teremtésfolyamatának. De a fejlődés nem végződik itt. Ez odavezet, hogy mindenki kivétel nélkül tökéletes lesz, mint: „Az ember, mint Isten képmása, az Ő hasonlóságára.”
Ez után az erkölcsi kifinomultság után az út a következő világokon keresztül folytatódik a 13-as jelképpel ábrázolva. Ez az egész folyamat tehát az Istenben zajlik le. Mi szintén tudni fogjuk mondani azt, amit Jézus: „Én és az Atya egyek vagyunk.”


 

  symbol_11s.jpg

Az örök világkép, az élőlény II, az örök Istenség és az örök istenfiák.
- Jelkép 11

 

 

 

Isten és az Isten fia egy
Ez a jelkép az elveket a 8, 9 és 10 jelképekből köti egybe. Itt, egy szétválaszthatatlan egységként jelennek meg.

Az előbbi három jelkép egymásra van rakva. A világmindenség élő és Istennel azonos. Az Isten és az élőlények – istenfiák – örök párbeszédben vannak a hat különböző létezési téren keresztül. Az isten fiaknak élete, mint élet az életben van megszervezve, amit láttunk a 7-es jelképen. Fehér csillag a sugártérrel, ami középen van, Isteni örök Ént jelképezi. A külső részben lévő többi fehér kör és az innét kiinduló sugarak a személyes élőlényeket képviselnek, az isten fiukat. Isten él mindenkiben és ez által mindent és mindenkit, egyesit.  A jelkép mutatja, hogy az élet, mint egy beszélgetés az Isten és az isten fiuk között létezik. Mi beszélünk Istennel minden keresztül a környezetünkben.

Az élet színhelye vagy a hat létezési tér, a saját színével van jelezve, zölddel a bölcsességvilág, kékkel az isteni világ és indigóval az üdvösségvilág. A világok magyarázata a 13-as jelképben történik meg.
Az örök istenfiák, újra és újra vándorolnak ezeken a világokon át egy örök felfelé menő spirálban. Lásd a14-ik jelképet.

A jelképen a föld az állatvilágban található. Ez a saját kozmikus tudat felé vezető úton van, és azért tud életteret adni az emberiségnek, akik ugyanazon az úton haladnak. Minden élőlény a fejlődésen át, több életen keresztül, fog kozmikus tudatot kapni, ami a kis csillagfigurával van jelezve. Ez a kozmikus születés képviseli kezdetét az igazi emberies világnak. Ennek a világnak a születésének jeleit látjuk egyre kivehetőbben.

Ez a folyamat be fog teljesülni kb. 3000 éven belül. Ezután az örök életút szellemi világokon keresztül halad tovább, ami a valójában egy világ de különböző részlegekkel.

 

  symbol_12s.jpg 

Alapenergiák kombinációja
- Jelkép 12

 

 

 

Az örök tudat törvényszerű változása

A jelképen látjuk, hogy a világmindenség energiái és az egyének tudatenergiái különféleképpen vannak keverve egy kozmikus körfolyamatom át.

A két vízszintes, vastagabb fenti és lenti fekete vonalak között egy körfolyamat van jelezve. Minden vízszintes színes rész egy létezési teret vagy világot jelképez. A hat világ, említve az előbbi jelképben, megismétli magát a végtelenségig. A vízszintes terekben látjuk, hogyan van egy világ felépítve a hat tudat-energiák különböző kombinációján át, amelyek mindig törvényszerűen változnak meg: ösztönenergia (piros), gravitációs energia (narancsszínű), érzetenergia (sárga), intelligencia energia (zöld), intuíciós energia (kék), emlékenergia (indigó).
A magasabb energiák az intuícióval, ami a legmagasabb, áthatolják az alacsonyabbakat. Az egyének átélési- és alkotási lehetőségei viszonyulnak így azokhoz az alapenergiákhoz, amik felett a jelenlegi fejlődési fokukon uralkodnak. Nézd a 13 jelképet.
   

 

   symbol_13s.jpg

Az örök világterv
- Jelkép 13

 

 

 

Isten örök teremtési módszere és technikája
Itt egy mélyebbre hatoló részletesebb magyarázatot kapunk a 11-s jelképről. Látjuk megint az örök ciklusokat. Továbbiakban az életátélés alapfeltételét látjuk, az örökké változó változást a fény és a sötétség között. Látjuk, hogy a körfolyamatban a különböző ellentétek hol kulminálnak illetve lappangók. (A legkülső gyűrű a különböző világok körül mindegyik saját színével és energiakeverékével van jelezve).

Az örök világterv minden ellentétével Isten örök teremtési módszere. Ez garantálja úgy Istennek, mint az örök istenfiáknak az élet örök átélését. A középen lévő fehér háromszög, szintén ezt az örök névtelent jelképezi „valami, ami van”, X1.

A lila tér középen Isten örök alkotóképességét, X2-őt jelképezi.

A fénykereszt ebben a térben az isten világterv teljes tökéletességét mutatja.

A hat fekete figura a hat létezési tér különböző energia kevertét mutatják, amelyek önmagukat ismétlik meg a spirális cikluson keresztül.
Minden energia egy cikluson halad át. Minden ciklusnak két növekedési- és degenerálódó szakasza van, két fázis a kulminálásra és kettő a latens felé. Az alapenergiák különböző ereje és keverékviszonya különböző méretekkel van jelezve minden egyes fekete figurában. A teljes alak a létezési tér egész testét jelképezi.

Ha most az állatvilágot nézzük a narancsszínű gravitációs energiával a csúcsponton, ennek a világnak egész teste szintén áll intelligenciából (zöld) első szakaszban növekvő, érzék (sárga) második szakaszban növekvő, ösztön (piros) első szakaszban hanyatló, emlék (indigó) második részben hanyatló, mialatt az intuicióstest (kék) látens. A szaggatott vonalak mutatják, hogy ezek az alapenergiák hogyan változnak meg világtól - világig. A változó viszonyok az alapenergiák között, a különböző létezési terek különféle átélési- és teremtőképességének alapja. Minden létezési tér megnevezését attól az energiától kapta, amelyik csúcsponton van.

A piros szín a növényvilágot jelképezi, ahol az ösztönenergia kulminál. Az ösztönös képesség automatikusan vezeti a növény külső életfunkcióit. Hagy az ösztön ilyen zseniálisan működik, oka az, hogy a növénynek egy korábbi spirálciklusban kozmikus tudata volt, amik lassanként öntudatlan automatikus funkciók lettek. Az ösztönlény egy belső, szellemi boldogságmámorban él. A természet hatásán át felébred a növény tudata a külső, materiális világba. Mikor realisztikusan tapasztal a külső fizikai világban akkor állattá alakult és naptudatos lett egy új világban.

A narancsszín az állatvilágot jelképezi. Az egyéni érzés kezd lassan erősödni. A szervezetek itt érzékelik elkülönítésüket a többi világtól. Egy jelentős kiterjedése a szabad akaratnak történik itt, a növények gyökérhez kötött életéhez viszonyítva. Az organizmusok, mint specializált hím- és nőnemű szervezetek jelennek meg itt. Ezt a párzási küzdelem kíséri, védelme az utódnak és küzdelem az ételért. Az állatvilág a sötétség és így a szenvedés csúcspontzónája.

A szenvedés kifejleszti az érzést (sárga szín), ami a következő létezési teret képviseli. A szenvedés eredménye a humánus képesség fejlődése. Azáltal, hogy mindig aratjuk azt, amit vetettünk, mindannyian igazi emberek fogunk lenni.

A humánus és intellektuális tehetség kifejlődésével a következő világba kerülünk be. Ott az intuíciós energia életre kelt. Ez az, ami kozmikus tudatot ad nekünk és minket Isten tudatával tesz azonossá. A sárga szín az embervilágot jelképezi ahol az érzékenergia (sárga) csúcsponton van. A szenvedési tapasztalatok és az intellektuális folyamat, ami az állatvilágban a fejlődési áthaladás alatt történt, az igazi embervilágba hozott minket. Itt mindenki a mindenszeretettel él kapcsolatban.  Ez a világ a jövőbeni cél a földi embereknek. Ennek a világnak a megvalósítása itt a földön volt az, amit Krisztus megígért, hogy el fog jönni. Tehát ez a teljesen elkészült embervilág, ami felé az emberiség egyre gyorsabb ütemben halad. Ebben a világban az emberiség egyesült és egy nép egy világ lett. A fogcsikorgatás ideje itt végérvényesen elmúlt. Itt senki sem házasodik meg és senki sem születik nőtől. A tökéletes ember ugyanis se férfi sem nő. Ő nem az állatok módján szaporodik tovább. Itt egy új módszer kezd megjelenni, ami a születést a fizikai anyagba illeti, azaz a megtestesítés és dematerializódás. Ez az a megígért „mennyek országa”.

A zöld fény a bölcsesség világát jelképezi. Itt az intelligenciás energia van csúcsponton. Harmadik Testamentum elégtelen információkat ad nekünk a legmagasabb szellemi világokról. Ezek a témák nagymértékben a jövőhöz tartoznak. Kisebb utalást azért kapunk. A bölcsességvilágból fogékony egyének, feltalálók, mérnökök, zenészek és írók  inspirációt kaphatnak a különféle kreatív tevékenységük javára.
Mindent, amit a természetben látunk, az összes zseniális teremtési folyamatoknak és szervezeteknek saját származása a legmagosabb szellemi világokban van. Itt vannak a modellek és rajzok az összes élőlény fizikai szervezetének és technikai tökéletességének. A szellemi világokban gondolatanyagból alkotnak mindent. Ezeket a gondolatképeket vagy ötleteket fizikai síkban lévő fogékony egyéneknek át lehet utalni.
Minden létrehozott mögött tehát szellemi okok léteznek. A tökéletes világokból ellenőriznek és irányítanak mindent a fizikai világban, a szeretet legmagasabb törvényeivel összhangban. Az imán keresztül közvetlen kapcsolatot kaphatunk ezeknek, a világoknak láthatatlan de mindig egyformán szolgáló lelkeivel.

Az intuíció kék színe az isteni világot jelképezi, az élet legmagasabb tudatszféráját ahonnét az összes ötletek az alkotásra és kinyilvánításra jönnek, későbbi feldolgozásra a bölcsességvilágban.

Indigó szín az ásvány- vagy üdvösségvilágot jelképezi. Itt csúcspontján van az emlékezés. Ez a világ a spirálciklus utolsó világát alkotja. Itt az örök istenfiú kizárólag a saját teljesen privát, belső emlékvilágában vándorol. Minden emlék megváltozott vagy aranyozott lett és ezért aranymásolatokként lehet átélni őket, attól függetlenül, hogy mennyire is fájdalmasak voltak az átélési pillanatban. Ezért nevezik ezt az átélési formát „üdvösségvilágnak”. Itt a sok régi eltűnt fizikai idő előtti életünkre emlékezünk. Emlékszünk a növényi és állati életünkre és itt megkapjuk összegzését egy egész kozmikus körfolyamat fejlődési történetének. De mikor nemrégiben hagytuk el a szeretet legmagasabb zónáit, és tele vagyunk ettől az átélési formától vágyunk vissza az élethez a fizikai világban.

Az első találkozás evvel a világgal a mi belsőnkben történik, majd a fejlődés tovább folytatódik a fizikai világban. Az, hogy az ásványvilág nekünk, beavatatlanoknak, halottnak látszik, függ attól, hogy lelkileg nem tudunk érzékelni. Mikor az üdvösségegyének a boldog és fényűzően gazdag magányosságban élnek, nem kell nekik egy kommunikációs eszköz a fizikai anyagban. Ők teljesen egyedül élnek. Amit a világban, mint ásványanyag látunk az egy többletanyag az üdvösségvilágból. Az ablak jégvirágain keresztül egy szervezett erő jelenlétét érezzük. Ezt az örökösen változó életet a sötétség és világosság között, bevonást az anyagba és kifejlődést onnét és tovább a spirituális világokba, a fekete fehér kör mutatja legkívül a jelképen. A szenvedés, mint reális átélés csak az állatvilágban történik, a többi öt világban minden élvezet és fény. Ennek az örök körfolyamatnak állandóan változó fényének és sötétségének értelme az, hogy felújítsa az istenfiainak kozmikus tudatát. Így Isten tökéletes tudata örökké a csúcson marad. Ez sugározza örök ifjúságában és szépségében az életadó mindenszeretet napfényét, mindenhatóságát és mindentudatát a világmindenség milliárdnyi életformáin keresztül.

 

 

   symbol_14s.jpg

A kozmikus spirálkörfolyamat
- Jelkép 14

 

 

 

A kozmikus utazás az örökkévalóságon és a végtelenségen át
Az örök élet, Harmadik Testamentum szerint egy végtelen vándorlásként történik magasabb és magasabb ciklusokon keresztül. Ezért nevezik ezeket spirális ciklusoknak.

Ezen a jelképen hét spirális ciklusokat látunk betűkkel jelezve:

A-spirál atomoknak/anyagoknak és hasonlóknak
B-spirál celláknak és hasonlóknak
C-spirál szerveknek és hasonlóknak
D-spirál ami képviseli a saját szervezetünk elvét. Az A-, B- és C-körfolyamat segítségével történik a szervezetünk felépítése, ami a D-spirált alkotja. Az összjáték a mikrokozmosszal így hozzájuttat minket egy fizikai szervezethez.
E-spirál a bolygókat képviseli
F-spirál a naprendszer
G-spirál a galaxisokat/tejutakat. Az E, F és G ciklusok segítségével épül fel a természet, vagyis a környezünk. Összjáték a makrokozmosszal ad nekünk egy világot –természetet- hogy benne éljünk. (Összehasonlítás a 7-es jelképpel)

Ezen kívül, hogy anyagot alkotnak a fizikai szervezetünknek, a mögöttes spirálok képviselik a múltunkat is, ugyanúgy, mint a fölötte lévők – kivéve, hogy élettér a számunkra – a jövőnket is képviselik.  Látjuk, hogy az a hat világ és tudatossági zónák, ebben a jelképben ismertetve megismétli önmagát, és örökké változik, mint különböző szervezeti alapelvek is.

A fehér tér azt a kicsi részét a végtelen világmindenségnek mutatja, amit mi általában élőnek fogunk fel.

Talán kezdünk egy szervező tényt érezni, egy Istent, a mikro-közép- és makrokozmosz közti zseniális együttműködés mögött?
 

 

   symbol_15s.jpg

A mozgás törvénye
- Jelkép 15

 

Az egyenes vonal illúzió
A fehér köralak figura felül a gömbformát jelképezi, amely minden mozgás kozmikus alapegyenlege.

A fehér vonalak köröket ábrázolnak. A legfelső fehér vonal egy 40 diaméteres körnek egy részét teszi ki. A vékony vonásokkal jelzett körök mutatják, hogy a világmindenség mozgásfajtái körpályákat követnek. Ha az energiák nem körfolyamatokban lennének lekötve, akkor nem létezne sem életátélés vagy sors, amit a következő jelképben látni fogunk.
A jelkép azt mutatja, hogy minden energia körfolyamatokban van rögzítve. Kozmikus szempontból nézve egyenes vonalak nem léteznek.
 

 

  symbol_16s.jpg 

Az örök test
- Jelkép 16

 

 

 

„Amit valaki vet, azt aratja is”
Itt látjuk, hogy minden energia vagy mozgás – vagyis teremtés az univerzumban - az örök énből indul ki, a fehér háromszöggel jelezve, valamint minden mozgás szintén az énhez tér vissza.
Minden mozgásnak egy élő eredete van. A jelkép a sorstörvényt mutatja, amely azt mondja, hogy magunk vagyunk az első oka saját sorsunknak. Minden, ami örök énünkből indul ki, előbb-utóbb visszafordul hozzánk. Ez a szabályszerűség irányit minden sorsalkotást.
A lángkereszt mutatja, hogy az örök testünk mindig tökéletes egyensúlyban nyugszik. Az ibolyaszínű körök cselekvéseket, gondolatokat, életátéléseket, alkotásokat és testeket jelképeznek. A körök ciklusokban mozognak, (jelkép 15), különböző méretekben és idődimenziókban, amik négy különböző körformával vannak jelezve. A testünkben minden pillanatban mikroszkopikus körfolyamatok indulnak el. Egy földi élet egy másik körfolyamatra a példa. Vannak olyan körfolyamatok is, amelyek millió vagy milliárd éveket futnak át.

 

   symbol_17s.jpg

Reinkarnáció, ciklusok és évszakok
- Jelkép 17

 

A kozmikus évszakok
„Bizony, bizony mondom neked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.” Így válaszolt Jézus Nikodémusznak, aki a zsidók tanácsának volt a tagja.

Jézus csodálkozott, hogy ez a tanult ember nem értette, amit ő mondott. És felkiált: „Izrael tanítója vagy és nem érted?”

A vízzel Jézus egy új fizikai testet mondott. Ezért a reinkarnációról beszélt. A szellem a tudattal egyenlő, az újraszületés a szellemtől azt jelenti, hogy újabb tapasztalatokat gyűjt, amelyek megváltoztatják a tudatot és a megértési képesség jobb lesz. Tehát több élettapasztalatra volt szükség, hogy ezt a választ teljes mértékben meg lehessen érteni. Ez volt, a Jézus korszakának értelmetlen, válasza Nikodémusz kérdésére: „Hogy születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe és megszülethetik ismét?

Egy másik alkalommal rámutatott Jézus arra, hogy a Keresztelő János egy korábbi életében Éliás volt, próféta az Ó testamentumból: ”És ha tudni akarjátok: ő Illés, akinek el kell jönnie.” Máté 11:14, szintén nézd Máté 11:9-15, Máté 17:13, Lukács 1:1-25 és Márk 9:10-13.

Jézus rámutat arra is, hogy a jövendő nemzedékeknek jobb lehetőségei lesznek a reinkarnáció megértésére. „De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall és a bekövetkezendőket megjelenti néktek”. Kik ezek a jövendő nemzedékek? Újraszületés nélkül milyen hasznuk van az embereknek egy jövő „igazság Lelkétől”?


Fejlődés, lebomlás, felépítés és ciklus működik mindenhol a természetben. A sötét éjszakát a nap fénye váltja fel. A régen annyira szennyezett víz megint frissen ered a forrásból. A hideg, élettelen tél a tavasz és nyár melegébe megy át, színekben és fényben, és továbbá az ősz fonnyadó levelein át egy új tél felé.

A gyermek éretlen időszaka után az ifjúság tavasza jön, ami értesítést küld a férfikor nyárról, az öregség őszével követve. Újjászületés és megújulás magának a természetnek az aláírása. Kevesebbet érnének a földi emberek, mint a piszkos vízcsepp és ez által kivétel lenne a természetnek nagyszerű rendjéből? Vagy kevesebb értékű, mint a föld, ami egy izzó ásványlevesből fejlődött ki a gyönyörű tájakig, amivel a természet most körülvesz minket. Nem, az élet örök körfolyamata szintén el fog vezetni minket odáig, hogy lelki napokként világítunk. Mindenki fog melegíteni, inspirálni és életet ad mindennek és mindenkinek a környezetében. Örök élet soha nem kezdődött el és nincsen vége sem.

A jelkép a cikluselvet és az évszakokat illusztrálja, és ezeket, mint a fénynek és sötétségnek jelképeit. A legfelső egyszínű téglalapok a létezési teret mutatják, ami a 13-s jelképben van elemezve. A fekete-fehér ábra a fénynek illetőleg a sötétségnek a növekedését és csúcspontra jutását mutatják. Az állatvilágban a tél kulminál az isteni világban a nyár. A ciklusok egységek ahol két ellentét felváltva kulminál vagy latensben, van.

A tér, a ferdén álló csíkokkal a körfolyamat évszakait jelképezi: Szürke a telet, zöld a tavaszt, többszínű a nyarat és piros az őszt. Mi eszerint a kozmikus spirálciklus téli zónájában tartózkodunk. Itt a fény a legkevesebb, a vékony narancsszínű tér alul jelezve. Az élet először az isteni világban kulminál, a szélesebb kék tér elől jobboldalon. Legfelül néhány fekete-fehér kör látható, amik sorrendben jelképezik a téli napfordulót, tavaszi napéjegyenlőséget, nyári napfordulót és az őszi napéjegyenlőséget. Ezek az időpontok így szintén összefüggnek a spirális körfolyamat különböző fényhez és sötétséghez való kapcsolatához. Ez az a szimbolikus értelmezés, ami a különböző keresztény ünnepek mögött van.

A karácsony a fény és a szeretet születését jelképezi. Húsvét a fény győzelmét a sötétség felett és a pünkösd pedig az Isten örök Lelkét és mindenhatóságát szimbolizálják. Az újév egy új körfolyamat kezdetét képviseli és ez által a valóságban egy szimbóluma a végtelenségnek
 

  symbol_18s.jpg 

Az élőlény sorsívei
- Jelkép 18

 

Az örök jelen
Mikor Péter nagypénteken karddal akart beleavatkozni, hogy megvédje Jézust, de ő a következő szavakkal hárította el a segítséget: „Tedd vissza hüvelyébe a kardodat! Aki kardot ragad az kard által vész el!” Máté 26:52. De nem mindenki hal meg aki kardot ragad, mikor az életet csak egy élet szempontjából látjuk?        

Ugyanazt a tudást dokumentálta Jézus, mikor a keresztre feszítve a hóhérjaiért imádkozott: „Atyám, bocsáss meg nekik, hiszen nem tudják, hogy mit cselekszenek.” Ő megbocsátott a hóhéroknak. Mi volt az, amit a hóhérok nem tudtak? Ők nem tudták, hogy amit az embertársaink ellen cselekszünk azt valójában saját magunk ellen tesszük. Ők még nem értették meg a karma törvényét: hogy azt aratjuk, mit vetettünk. De amíg csak egy földi élettel számolunk, addig ez a törvény nem igaz.

A jelképen egy sor narancsszínű téglalapot látunk, amik jobbra világosabbak és világosabbak lesznek.

A téglalapok egy hosszú sort a fizikai életből jelképeznek.

Középen, háromszöggel és egy csillagkereszttel megjelölve, egy örök Isten fia jelenlegi fizikai létezését látjuk, a két függőleges fehér vonallal jelezve.

A narancsszínű sugarak mutatják a kapcsolatot az előző és a következő földi élettel a fehér sugarak, pedig a kapcsolatot, a lelki időszakokkal a kettő között. A fehér tér a tartózkodást a szellemi szeretetvilágokban a földi életek között fejezi ki. Ez a létezés két inkarnáció között mentes a szenvedési karmától. A pokol nem itt létezik, azt mi teremtjük, mikor a fizikai világban találjuk magunkat.

A számos földi élet között van szabadságunk. Itt minden gonosz gondolatok el vannak távolítva. Az esküvői ruhában öltözve és minden ellenségeskedés el van távolitva. A tudatosság a fizikai világban fejlődik ki, nem a lelkiben. Ez a szeretet és a fény otthona.

A sárga tér az elmúlt időt a zöld pedig a jövőt képviseli.

A felső ibolyaszínű körívek mutatják, miképpen van a jelenlegi földi élet összefonódva az elmúlt és a jövendő földi életekkel. A jelenlegi földi életet a cselekedeteink jellemzik, nem csak a mai életből, hanem az előzőkből is, és a jövő életünk már ebben az életben határozódik meg a mostani cselekedeteinktől.

A sors egy oktatás, ami arra tanít meg minket, hogy különbséget tudjunk tenni a jó és rossz között. A cselekedeteink, előbb vagy utóbb, mindig visszafordul hozzánk. A mindennapi élet azt jelenti, hogy a tudás fájának gyümölcseiből fogyasztunk. Bizonyos tapasztalok kellemesek, mások kellemetlenek. Mikor a szeretettörvényt beteljesítjük, és mint Isten mindig logikusan, és szeretetteljesen cselekszünk, a boldog sorsunk lesz. Akkor kezdhetünk élvezni egy másik fának a gyümölcseiből a paradicsomban – az élet fájának.
 

 

  symbol_19s.jpg

A beavatás sötétségén át – Pokol vagy az utolsó ítélet
- Jelkép 19

 

 

 

 

 

„Szemet - szemért, fogat - fogért”
A Biblia megjósolt egy időt a „jajgatás, rettegés, háborús lárma és háborús hírek” fognak megjelenni. Máté 24, Mark 13 Lukács 21 és János 14-16. Ezeket, a nehéz időket az „utolsó ítélet napjainak” is nevezik.

A jóslatok nagyon illenek a mai időkorszakra, amiben élünk, az múlt évszázad korai kezdetével. Mondva volt, hogy ez alatt a korszak alatt Krisztus szeretetüzenete bővebben meg lesz magyarázva: „És a Vigasztaló a Szentlélek, akit majd nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.” János 14:26

Tehát nem egy szellemi tudományi megmagyarázása Jézus szeretettanának az, ami jönni fog. Nem egy személy fog a fizikai ég felhőin megjelenni. Egy személy nem tud úgy megjelenni, mint „egy villámlás kelettől-nyugatig”. Krisztustudat a gondolatvilág égboltján fog megjelenni. Az emberiségnek Krisztustól személyesen lett megígérve egy lelki tudás a fizikai világ mögött létező szellemi valóságokról, mikor már könnyebben meg fogjuk tudni érteni önmagunkat és a saját és Isten örökkévaló, halhatatlan és szeretetteljes természetét. Fog a Harmadik Testamentum lenni ez a Vigasztaló?

Megint egy sort látunk, narancsszínű és sárga figurákkal a jelképen legalul. Ez különböző földi életet mutat, amelyek a reinkarnáción keresztül társulva vannak egymással (a kis sárga körívek legfelül) a szellemi világokban eltöltött időszakokkal (sárga) megszakítva, a különböző földi élet között. A jelképen találkozásra kerül sor a szenvedés karmával, a baloldali nagy narancsszínű körívvel jelezve, valamint a karddal, ami behatol a szívbe.

A szív a fizikai szervezetet jelképezi a fehér háromszög pedig, hogy a cselekedet az örök istenfia ellen irányul, aki szintén bosszúálló módon reagál. A bosszúálló nem tudja, hogy evvel a cselekedetével a saját jövőbeli sorsát teremti meg. A mentális kapcsolat a világmindenség alaphangjával, a mindenszeretettel, a sugárglóriával a csontváz mögött jelképezve, most megszakadt.

Csak számtalan vereség után az ellenséges túlerő előtt, kezdődik az igazság Jézus szavai mögött, hogy „szeressétek ellenségeiteket és imádkozzatok üldözőitekért, cselekedjetek jót azok ellen, aki gyűlölnek bennetek és imádkozzatok azokért, akik megsértenek és üldöznek bennetek”, lassan hajnalodni.

A tűztenger egy égő világot jelképez, ahol a háborúk, forradalmak, sztrájkok, munkáskizárások, politikai és vallási küzdelmek, szegénység, betegség és ínség virágzik. A vulkán természeti katasztrófákat jelképez, mármint földrengéseket, árvizeket, ciklonokat stb. Ez a fajta karma makrokozmosz természetű. Ezek a felelősség hiányának következményként merülnek fel a mikrokozmoszunkkal, vagyis a fizikai szervezetünkkel szemben. Itt van a makrokozmikus felelősségünk, a mikrovilágok napi ellenőrzésünk alatt állnak jóban és rosszban. A szervezetünkben számtalan mennyiségű mikro lények élnek, akiknek a boldogsága és egészsége a szokásainktól függ. Szenvedéskarma nem Isten büntetése.

A gonoszságot nem lehet legyőzni a Mózes törvény kiáltványával: „Szemet szemért, fogat fogért.” Sötétség és szenvedés egy beavatási folyamat, ami idővel fogékonnyá tesz minket egy magasabb szeretettudatra. A fény utáni vágy a sötétségben születik meg. És lásd, a fény jönni fog…   
 

 

  symbol_20s.jpg 

A bűnök megbocsátása
- jelkép 20„Menj, de többé ne vétkezzél”
Jézusról mondják, hogy hatalommal és hatósággal tanított. Csodákat tett, vigasztalta és segítette a boldogtalanokat. Az embereknek, akik kegyveszettnek érezték magukat Istennél, mondta: „Vétkeid meg vannak neked bocsátva”.

A jelkép mutatja, hogy a bűnbocsánat valóban létezik, de mi egy más magyarázatot kapunk, mint ami a hagyományos.
Harmadik Testamentum azt mutatja, hogy az örök szeretettörvényekkel összhangban fejlődünk ki, az egyik földi életen át a másik után. De egyidejűleg nem ugyanazon a fejlődési fokon találjuk magunkat, de mindannyian tökéletesek leszünk. A fejlődést biztosítja, hogy mindig a következményeit tapasztaljuk annak, amiket teszünk. De ha kénytelenek vagyunk elviselni következményeit a cselekedeteinknek, akkor hol lesz a bűnöknek megbocsátása? Képes a bűnök megbocsátása a sorstörvényt érvényteleníteni? Ha igen, akkor hogyan tudunk tapasztalatokon keresztül kifejlődni?

Ha tudunk mást aratni, mint amit vetettünk, akkor mi fog történni az isteni igazságossággal? A jelkép ekképpen magyarázza meg a problémát: a függőleges fehér vonalon belül egy földi életet látunk és látjuk azt is, hogy ez egy láncnak a része. Balra egy korábbi földi életet látunk  jobbra pedig az eljövendőt.

Minden inkarnáció között a szellemi világokban tartózkodunk (a fehér figurák). Legalul egy narancsszínű lépcsőformációt látunk, ami jelképezi, hogy a tudat több életen keresztül fejlődik. Minden életben újabb tapasztalatokat szerzünk. A mostani földi életben egy személyt megölnek, a sorstörvény szerint ez arra fog vezetni, hogy a gyilkost is meg fogják ölni.
A narancsszínű sorskörív, ami a jelenlegi földi életben visszatér mutatja, hogy pontosan az fog történni. Néha valóban így történik, de nem mindig: az is megtörténhet, hogy ez a gyilkos cselekedet csak a következő földi életben jön vissza. Láthatunk egy másik narancsszínű ívet, aminek hosszabb időbe kerül, míg visszaér az eredetéhez. Ez a gyilkost a következő földi életben éri el. De el tud telni egy újabb földi élet mielőtt a gyilkos cselekmény eléri az előidézőjét. Ezt a harmadik narancsszínű ív illusztrálja, de most azt is látjuk, hogy nem teljes erővel üt vissza.

A következő jobboldali tér jelképez egy újabb földi életet a jövőben. Itt láthatjuk, hogy a sárga láng, ami a kezdetben gyenge volt, de most több földi élet után annyira kifejlődött, hogy a narancsszínű sors ív nem tud behatolni. A láng a együttérzési képességet szimbolizálja, amely az átélt szenvedéseken keresztül fejlődik ki. Ez teszi, hogy most a továbbiakban nem tudunk rosszat tenni és akkor szintén meg vagyunk védve attól, hogy valami rosszat arassunk. A kozmikusan a bűneink meg vannak bocsátva. A szenvedés értelme az, hogy kifejleszti a képességet, hogy részvétet tudjunk érezni. A fehér sorsívek megjelölik, hogy a szellemi világokban a földi életek között is van sorsalkotás, és hogy ez csak fénylő és boldog természetű lehet.

 

  symbol_21s.jpg 

Az örök, organikus kapcsolat az Isten és istenfia között I
- Jelkép 21
 

 

Az ima értelme és funkciója
Az imádkozás, kozmikus nézetben, már az állatvilágban elkezdődik. Az állat vészkiáltása a halálpillanatban egy segélykiáltás. Vannak szellemi segítők és az által értelem egy ilyen ösztönös automatikus funkció mögött. De voltak szellemi segítők, akik hallották Jézus imáját a kereszten: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.”

Az óriási szélsőségek között nincsenek semmiféle elvi különbségek. A jelkép jobbra a világmindenséget, vagyis az Istent képviseli. Ebben a szervezetben az összes élőlények a központban vannak, örökké szervesen összekötve Istennel.

A fehér kör középen az örök Énünket jelképezi – X1.

Az Én körül az anyaenergia vagy az örök alkotóképesség látható, lila színnel jelezve – X2.

A lila téren kívül az örök istenfia teremtett teljes teste látható – X3.

A hosszúkás színezett tér, ami az istenfia felé mutat, Isten fizikai szervezetét jelképezi (a teremtet részét a világmindenségnek), amivel az istenfiú kölcsönhatásban van. A színezett terek csúcsai, amelyek mutatnak kifelé, a világmindenség alapenergiáinak az örök részét képviselik. Kívül, lila színnel, a világmindenség örökös alkotóképessége (anyaenergia) van jelképezve és azt követőlég, a fehér lemez legkívül az Isten Énjét szimbolizálja.

Az összes élőlény ez által örökké és felbonthatatlanul össze van kapcsolva Istennel, vagyis a világmindenséggel. A figurák felül balra az isteni viszonynak különböző fejlődési stádiumát szimbolizálják.

  • Az első tér a természeti emberállapotot illusztrálja, bálványimádással és véráldozattal.
  • A következő tér a monoteizmust jelképezi, vagyis a humánus hitvallások egyetlen Istenének imádatát.
  • A harmadik tér az ateista állapotot illusztrálja. Itt az Istent teljesen megszűnt a képzeletvilágban. Vannak például emberek, akik nem tudnak hinni abban, hogy egy örökké égő pokol vár mindazokra, akik nincsenek megkeresztelve vagy konfirmálva, vagy pedig házasságon kívül születtek. Nem tudják azt sem elhinni, hogy egy szeretetteljes és mindenható Isten azt követeli, hogy ártatlan fiát keresztre feszítsék, mint egy áldozati állatot azért, hogy a bűnösöket meg lehessen menteni.
  • A negyedik tér szimbolizálja a kész ember teljesen öntudatos párbeszédét az Istennel

  

 

   symbol_21sdetail.jpg

Jelkép 21 – részlet:

 

 

Az apró narancsszínű háromszögek a bal alsó sarokban, embereket ábrázol, akik segítséget és inspirációt kapnak a szellemi lényektől a középső sárga háromszögekkel teli térről. A legfelső tér a Gondviselést szimbolizálja, vagyis azokat az egyéneket, amelyek Isten elsődleges tudatát képviselik, akiknek a tudata teljes kapcsolatban van Isten tudatával.

A középső tér meghalt embereket szimbolizál, aki két földi élet között védőangyalként tudnak szerepelni. Egyén 1, az előtérben sárga háromszögekkel mutatva, kéri 2-es számút valamire, de nem kap segítséget, mert az illető nem tud, vagy nem akar segíteni. Akkor látjuk, hogy a 1-es sz. (narancsszín háromszög) Istenhez imádkozik. Minden imát, még a legkisebb sóhajt is regisztrálja az Isten a védőangyalokon át (sárga háromszög), ami inspirálja a 3 sz. egyént, hogy segítse az 1-es számút. Ez gyakran megtörténik anélkül, hogy néhányan a legalsó személyek közül, vagyis földre újraszületett egyéneknek (narancsszín) tudomásuk van arról, hogy mi történik. Az imákat mégis leginkább közvetlenül Isten felé kell irányítani. A Miatyánk egy teljesen tökéletes, kozmikusan tudatos ima.
A következő térben egy másik változatát az imaválasznak látjuk, ahol intellektuális emberek, pl. művészek és tudósok gyakran anélkül, hogy maguk megértenék, miképpen történik, kapnak inspirációt.

A következő térben látjuk a médiumos kapcsolatot a szellemi lényekkel, ami veszélyes lehet a beavatatlanok számára. A megfelelő védelem ismerete nélkül veszély van a megszállottságra. Mégis néha a médiumos kapcsolatok a szellemi világgal tudnak nagy hasznára lenni valakinek.
Az utolsó tér illusztrálja a kozmikus beavatottak teljesen tudatos kapcsolatát a Gondviseléssel. Ezek semmilyen módon sem vannak egyedül a földi világban való küldetésükben, nézd a következő jelképet.

Az ima funkciója, mint a többi mentális funkciók, egy fokozatos fejlődésen megy keresztül. Az állat automatikus és tudatlan imája egy segélykiáltás volt egy fizikai túlerővel szemben való kapituláció előtt. Jézus tudatos imája a hóhérait és üldözőit érintette, akik keresztre feszítették. Krisztus direkt kapcsolatban volt Istennel az imán keresztül.
A tudatos ima magas lelki erőket tartalmaz, fehér mágiát, az önzetlen, tudatos imában elrejtve. Azért a tökéletes imában mindig benne van: „Ne az én akaratom, hanem a Tiéd, legyen meg”.

 

   symbol_22s.jpg

Az örök kozmikus organikus kapcsolat az Isten és istenfia között II
- Jelkép 21

 

 

 

„Menjél be a kamrádba”
A jelkép azt mutatja, hogy minden élő (a kicsi fehér háromszög) organikus kapcsolatban van Istennel (a nagy fehér háromszög) egy örök kozmikus struktúrának köszönhetőlég (a fehér, szürke és violaszínű piramis).

A hosszúkás színezett terület a kör körül, a spirálkörfolyamatnak örök élőlényeit és világait szimbolizálja. (nézd meg a 13-as jelképet)

A két ferde fekete vonal közötti rész, a világmindenség fizikai részét jelezi, mialatt a felső terület a spirituális világot képviseli.


A hosszú narancsszínű rész az állatvilágot jelképezi. Ezek közül a két legkisebb az első majomszerű földi ember stádiumot szimbolizálja, ami manapság teljesen kihalt a földön, de az univerzumban más bolygókon születtek újra. A két első után következő figura szimbolizálja a kihalóban lévő természetes emberi szakaszt, ami távolodik a bolygónkról a következő szimbolizálja a civilizált embereket, akik elveszett a hitképességüket és materialisták lettek.

Az utolsó figura (fele narancsszín, fele sárga) azokat az embereket szimbolizálja, akik igazi humánus emberekké fejlődtek ki, és útban vannak a nagy születés és a kozmikus tudat felé.

Az ima egy nyílt erőforrás az Isten tudatához és rendelkezésére áll mindenkinek. Az ima segítségével erőt és képességet kapunk, hogy megoldjuk az utolsó problémákat és szenvedéseket a tökéletesség felé vezető úton.

Az imameghallgatás mindig az egész egység javára történik. Úgy lesz ez a legnagyobb boldogság és haszon, mind az egyénnek és környezetének. Egy őszinte kívánsággal az ima mögött: „Legyen meg a Te akaratod” egyesülünk Isten akaratával. Így hát a mindenható Istennel szövetségben építjük fel az életerőnket és képességünket, hogy „elfogadjuk a rosszat

Minden szeretetteljes döntéssel újabb életörömet és erőt kapunk. Ez az a „keskeny út”, ami idővel az életörömnek és a lelki egyensúlynak igazi organikus tehetségéhez vezet, minden nehézségek ellenére. Ez az út elkerülhetetlenül minket oda fog vezetni, hogy mint Krisztus megállapítsuk: „Én és Atya egyek vagyunk.” János 10:30
   

 

   symbol_22sA.jpg

A materiális vagy a félkész világkép
- Jelkép 22A

 

 

 

Az élettelen világmindenség
Mikor a hitképesség degenerálódik és a kozmikus érzékelésdimenzió még nincs teljesen kifejlődve, az örök istenfiú a materializmusnak egy stádiumán halad át. Az élő Isten akkor egy időre elveszett a szem elől. Az anyagiakra való központosítás lesz akkor a teljesen uralkodó. Az életet akkor úgy lehet tapasztalni, mint vak erők véletlenszerű lejátszását.  

De ez nem akadályozza meg, hogy materiális emberek rendkívülien humánusak lehetnek és így gyakorlatilag keresztényebbek a cselekedeteikben, mint sok vallásos. Az Istenhez való viszony végső soron az embertársainkhoz való kapcsolatunkról szól. Az ateizmus nem kevésbé, szintén a halálkultúra kulminálásához vezet. Hatékony tömeggyilkossági fegyverek kifejlesztését és embereknek és állatoknak kivégzési módszereit nem lehet bestiálisnak nevezni. Az állatok sokkal alsóbbrendűek az embereknél az ölés művészetében.

Az emberek csúcspontra jutott gyilkolási képességét igazságosabban úgy lehet nevezni, mint „ördögtudat”. Ezen a materiális fejlődési fokon az istenfia nem érti meg, hogy egy ellenség a kozmikus értelemben, nem tud meghalni. Az Én örök. Minden élőlény halhatatlan.

A jelképen látjuk az alsó részét a 22-es jelképnek, a világmindenség fizikai szempontját. A fogazott sötét tér felett látható az istenfia fizikai szervezete. A sok hosszúkás sugarak, amik a jelkép centruma felé mutatnak, szimbolizálnak minden élőlényt, akikkel ez az istenfia a materiális térségben, kölcsönhatásban van, ugyanúgy a mikro-, mint a közép- és a makrokozmoszban. Ez a materiális ember csak az időben és térben észlel. Isten létezése és az Én ezért rejtélynek marad.

A kisebb háromszög elhelyezését a nagyban, az istenfia és Isten Énjét, X1-et látjuk. De mikor ez még öntudatlan azért itt egy kérdőjelet látunk.

A háromszög a háromsági elvet jelképezi, az anyagnak, tudatnak és Énnek örökös egyesülését – X1, X2, és X3. Az ima hatalma és lehetőségei, az örökös kozmikus kapcsolat az Isten és istenfia között, valamint tudás a szellemi világról, ami mindenhol jelenlévő, szintén öntudatlan a materialista embernek. De a materiális tudományon keresztül az emberek tudást kapnak a fizikai világmindenségről.

Az anyag ez által engedelmeskedni kezd a gondolatainknak. Zseniális technikai készülékeket tudunk alkotni. De materiális tudás egyedül nem tudja az embereket kisegíteni a szenvedésekből és a boldogtalan sorsokból. Kell egy tudomány a fizikai valóság mögött lévő szellemi okokról is. Csak ez tud adni motivációt egy szereteterkölcshöz.

A fizikai tudomány nagy missziója az, hogy teljesen eltávolítsa azt a bibliai átkot, ami Ádámot követte, mikor elhagyta a paradicsomot: ”Arcod verítékével fogod enni a kenyered”. Ez akkor fog megtörténni, mikor a materiális tudás ellenőrizve lesz és használata csak a felebaráti szeretet szolgálatában lesz használva.
 

 

  symbol_23s.jpg 

A kész ember, mint Isten képmása, hozzá hasonló
- Jelkép 23

 

 

 

 

Hogy a másik arcát odafordítani
Ótestamentumban az Isten az embereknek meghirdeti a teremtés célját:
„Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá.” Mózes 1: 26
Jézus missziója az volt, hogy a saját példával mutassa meg a tökéletes ember viselkedését, a teremtés célját és a fejlődést. Szavai és életmódja a Bibliában meg lett őrizve az utókor számára. Ő a humánus oldalát fordította az üldözői felé és imádkozott értük, a kereszten szenvedve: „Atyám, bocsáss meg nekik, hiszen nem tudják, mit tesznek.” Lukács 23: 34.
Így cselekszik egy kész ember a mindenszerető Isten képmásában. A szimbólum mutatja, hogy miképpen fogadja a kész ember a sötétséget és az ellenségességet, (a nagy narancsszínű kármakörív) barátsággal (kezek). Ez a cselekedet egy világos sorskörívet teremt (a nagy sárga körív) ami visszafordul később ugyanahhoz az örök istenfiához a fény és boldogság formájában.
Ez az életfelfogás az egyedüli, ami ki tudja vezetni az emberiséget a sötétségből, a háborúk és szenvedések zónájából (a felhővel szimbolizálva) amit az Isteni szeretetfény háttérbe szorít (fénylő háromszög) a világmegváltáson át (a külső sugárzó csillag). Ez a fokozatos fejlődésen keresztül történik, sok földi életen át (a kisebb körívek).
De nemcsak a gonosz, amit teszünk, fordul vissza hozzánk. Látjuk, hogy a kis narancsszínű körívek jobbra fokozatosan átmennek sárga színbe. A téglalapalakú sárga és narancsszínű terek szimbolizálják az egyes földi életet, amit félbeszakít a szellemi világokban való tartózkodás (a világossárga területek).

A humanizálási folyamat mindig halad tovább a szenvedéstapasztalatokra alapozva. Mikor az érzékenységünk és empatikus képességünk törvényszerű szükségszerűséggel egész idő alatt fejlődik, már most kezdjük látni, hogy az állatvilágból egy igazi embervilág felé haladunk.

 

   symbol_24s.jpg

A tökéletlen emberi világ
- Jelkép 24

 

 

A Szfinx világa
A világhelyzetet főleg még mindig az állatnak az önfenntartási hajlama jellemezi és mikor ez együttes szintben lép fel, nacionalizmusként nyilvánul meg. Ez az állatvilágból örökölt hajlam minden szinten áthatja az emberi kapcsolatokat. Az állatvilágban a hatalom egyenlő a törvénnyel. Nem törekednek az államok éppúgy katonai, mint gazdasági hatalom után?
A jelkép a bolygónkat mutatja a sok különböző nemzeteivel (a különféle terek az ábrában). Ezeket egy szervhez lehet hasonlítani, ami még nem működik tökéletesen együtt. Minden térben egy fehér kört és nyilat látunk, az ország kormányát. A nyilak különböző irányokba mutatnak.

A narancsszínű csillagok, legmesszebb balra és jobbra, az állatias hatalomeszmét szimbolizálják, itt a hatalom a törvény. A narancsszín, gravitációs energia szimbolizálja, hogy az állatvilág gyilkos elvéről van szó. Ez a beállítás még mindig egy uralkodó tény sok államnál a más államokhoz való kapcsolatában, ami illeti azokat is, amelyek hivatalosan keresztény államoknak tartják magukat.

A konfliktusokban a küzdök azokat az eszméket alkalmazzák, ami a Mózes törvény bosszúálláserkölcsében van megfogalmazva, szemet - szemért, fogat - fogért. Szintén ugyanez az elve alkalmazott a nemzetek igazságszolgáltatásában.
A jelképnek legfelső harmadrészében a nyilak mutatnak, többé-kevésbé, el ezektől az agresszíva ideáloktól, a sárga és fehér csillagok felé, ami a fehér csillaggal közösen szimbolizálja az igazi humánus eszméket, amelyek már kezdenek megjelenni bizonyos államok belső és külső államformájában.

A mennyiséget, elhelyezést és a tér beosztását nem kell szó szerint vagy földrajzilag venni. A humanizmus mindenhol terjed a földön.

 

 

   symbol_25s.jpg

Az emberiség karmája
- Jelkép 25

 

 

A világ egy állammá változik át
Mint a személyes sorsunk az embertársainkkal szembeni cselekedeteinknek logikus következményei, a nemzetek sorsa szintén a saját tevékenységüktől függ, azzal kapcsolatban, hogy mit tesznek más nemzetek ellen. Mikor a nemzetek a sorsukat aratják a jóban és rosszban ez, mint kollektív karma történik.

A kör narancsszínű része szimbolizálja a gyilkos, állatias tendenciákat a lélekben. Ezt egy mágneses térhez lehet hasonlítani, ami a szenvedéskarmát (lángok) magához vonzza mikor ennek itt az ideje.
Az ötágú csillag a világmegváltási elvet jelképezi, ami a földi embereket kivezeti az állatvilágból, a sötétség beavatásán át. Látjuk, hogy ez a szellemi szülőelv minden szakaszt átfog az állatvilágból kivezető úton, ugyanúgy a bosszúserkentő (narancsszín), mint a humánus, megbocsátó eszményt (sárga szín) vagy a szellemtudományt (fehér szín).
Minden háború pogány tradíció, annak ellenére, hogy a harcosok éppúgy kereszteltek, mint konfirmáltak és „keresztényeknek” nevezik magukat. De senki sem tud győzedelmeskedni minden háborúban. Mikor a sors elér valakit, és háborúval sújtja és mindazzal, ami szenvedést és nélkülözést képvisel, akkor növekedni fog a vágy a béke után.

Csak akkor mikor minden helyzetben humánusan cselekszünk, leszünk igaz keresztények. Nem a ceremóniák, pl. a keresztelés vagy úrvacsora, vagy hangulatos prédikációk a döntők. A cselekedetek a döntők.

Az igazi felebaráti szeretetet a körben lévő felső fehér tér jelképezi. A sárga tér alatta szimbolizálja a világvallásoknak humánus hatását az emberiségre. A kék tér mutatja azt a humanizmust, ami már most jelen van a világon: humánus vallások, művészet, zene, irodalom, tudomány és technika. Ide tartozik minden, ami igazán hasznos és boldogságára van az emberiségnek.
A szenvedéskarma különböző erősségű. A baloldali térben a következményekről van szó amelyek azonnali halálként fordulnak elő, ami kevésbé fájdalmas, mint egy életen át tartó szenvedés a nyomorékság, kínzás és egyéb megcsonkításon és betegségeken keresztül.

Szenvedéskarma a nemzetek szívtelen cselekedeteinek következménye az állatok és a természet ellen. A húsevés például. A felebaráti szeretet A- stádiumán (teória), gyakorlás (B- stádium) át mindenki idővel el fog jutni a morális zsenialitásig (C- stádium).
   

  symbol_26s.jpg 

Az elkövetkező tökéletes embervilág
- Jelkép 26

 

 

Világ egyesült államai – „Egy nyáj és egy pásztor”
A világ országai egyre tömörebben kötődnek egymáshoz és az által egyre inkább függenek egymástól. Kereskedelem, gazdasági helyzet, nyersanyagok, közlekedések, infrastruktúra és hasonló dolgok kifejlődtek és hozzáigazolódtak a globális dimenziókhoz.
A világban történő fejlődés nyilvánvalóan a nemzetköziség felé mutat. A világban történő nagy események mögötti dilemma a következő: Nemzeteknek az érdeke a világközösség érdekének költségére, vagy nemzetek a teljesség szolgálatában? Több és több nemzet látja be, hogy a globális békét, jólétet minden földi embernek és politikai stabilizációt elérni, ahhoz működő nemzetközi törvények és egyezmények kellenek. Ez nem utolsósorban a pénzzel történő kiterjedt visszaélésre vonatkozik, ami azt jelenti, hogy akárki teljesen legálisan meg tud gazdagodni mások költségére.

Az emberiség többsége szegénységben él manapság, a nagy lehetőségeknek ellenére, amire a modern termelési technika reményt ad. Nemzetköziség még mindig egy gyengébb erő, mint a nacionalizmus, vagyis a nemzeteknek az egoizmusa még mindig erősebb. De egy világállamnak a kezdete, ahova minden nép a földön, mint egyenlő értékű tartozik, mégis megszületett az Egyesült Nemzetek Szervezete vagy ENSZ elnevezés alatt.

Mikor a cél az önzéstelenség, ami felé az élet örökös törvényei vezetnek, így hát a nemzetköziség lesz a jövő megoldása a világ problémáira. A nacionalizmus el fog tűnni. A Biblia ígérete; „Egy nyáj egy pásztor, egy nép egy Istennel és egy igazi vallással”, valóság lesz. Mi kérhetetlenül fejlődünk ki az állatvilágból. Tökéletes emberek fogunk lenni. Tapasztalatainkból tanulunk, az egy földi életen át a másik után.

A jelképen ez azáltal látható, hogy a földgolyó teljesen az új világimpulzus fényébe került, (fehér szín). A korábbi vallásos elképzelések (sárga és narancsszín) eltűnnek az Istenről való tudás előnyére és az után azoknak a képességeknek a kifejlesztése, amelyek lehetővé teszik, hogy mennyország megteremtődjön a földön, fizikai anyagban. A föld nemzetei (fehér körök) és a kormányok (a nyilak) régiók lesznek mindegyik a saját különleges jellegével (zöld tér) a világállamban. A sárga nap középen szimbolizálja a világkormányt, amit kezdetben a földi emberiség legmagasabb szintű képviselői vezetnek mindegyik a speciális szakképzettség- és felelősségi területén belül, szavazásokkal választva. Ezt követően a kormány kozmikus tudatú lényekből fog állni (kék csillag).

Egyéb tényezők lesznek:
• Lefegyverzés – a világállamnak nincsenek külső ellenségei, amiért elégséges lesz egy világrendőrség, hogy a jogbiztonságot fenntartsa.
• Egy nyilvános, nem titkos, legfőbb törvény- és igazságügyi szervezet, amely megérti a különbséget az „abnormális cselekedetek” és „bűncselekmények” között és humánus nevelési módszereket alkalmaz büntetés és elítélés helyett.
• A pénzrendszer és a birtoklás jogainak megszüntetése és elismervény bevezetése a megtett munkáról, fizetőeszközként a pénz helyett.
• Az egész világállamra kiterjedő közös gyermek-, öreg- és betegalapítvány létesítése, mely a munkaelismervényből való levonásokon alapszik.
• A gépek munkaátvétele és a vegetarianizmusnak, művészetnek és a szellemiségnek kifejlesztése

Azelőtt a hatalom határozta meg az igazságot, most az igazság lett az, ami minden ügyet meghatároz. A világállam tehát az emberek intellektuális érzékével és humánus intelligenciájával lesz vezetve, ami ugyanaz, mint a felebaráti szeretet.
 

 

   symbol_27s.jpg

A föld kozmikus ragyogása
- Jelkép 27

 

 

 

 

Az örök élet napjai és éjszakái
Éjszaka után nap következik. A kozmikus napban, ami magában foglal évmilliárdnyi időket, a földi űrhajó az utasaival most jutott át a lelki sötétségnek és hidegségnek a csúcsán. Nekünk pl. két világháborúnk volt egy évszázad alatt, és nem úgy néz ki, hogy ebből elegünk lenne.

Mint a tél is a téli napforduló után a leghidegebb, a földet még mindig a mentális tél hideg kulminálása jellemzi. De a fény gyorsan növekszik most.
A földbolygó egyre fényesebb gondolatklímája (a növekedő fényaura) tartalmazza azt, hogy pl. ragadozó állatok, méregkígyók és más veszélyes rovarok lassanként el fognak tűnni a föld színéről, minthogy valamikor a dinoszáriusok és más csúszómászók is kénytelenek voltak más bolygókat keresni maguknak ahol a fejlődési feltételek kedvezőbbek voltak számukra. Itt emlékeztetni kell arra, hogy ebben az összefüggésben a földgolyót egy élőlénynek kell tekinteni.

A természeti emberek aránylag elég gyorsan fognak kulturális emberekké kifejlődni, a modern információs- és kommunikációs társadalomnak köszönhetőlég, ami minden területen belül megkönnyíti az információk összegyűjtését.

A figura legalul egy kozmikus napot mutat, sötétségnek illetve a fénynek váltakozó kulminálását. Térnek a szélessége növekszik, ami azt jelenti, hogy az életátélés állandóan növekszik és megújul. A makro Én (a bolygólény), ami minden földi élőlény makro Énje, az összes életre a földön van befolyása.

A Jézus missziója után, ami a föld a kozmikus beavatási folyamatával összhangban történt, az önzőség a továbbiakban nem fog tartós támogatást kapni a bolygólénytől. Az aura fényes sugárzása (a kozmikus sugárfény, amit csak kozmikus látással lehet látni) egyre nő és így a talaj az igazság, irgalom, megbocsátás és a szeretet kifejlődésére a földön előnyben van.

A lépcsőformáció alul a minden spirál körfolyamatban visszatérő hat létezési teret szimbolizálja. A fehér ködtér, ami a jelképen az üdvösségvilágtól (tér 6) az igazi embervilág (tér 3) határáig terjed ki, a befejezetlen emberiségnek a tudathatárát jelzi. Az, amit ásványvilágnak nevezünk az a külső „élettelen” jele egy belső élő létezési térnek, az üdvösségvilágnak.

A ködtér tehát szimbolizálja, hogy az emberiség csak a természeti területeket ismerik az ásvány-, növény- és állatvilágban.

A kis földgömb lent az állatvilágban, közvetlenül a sötétség kulminálása után van elhelyezve. A Föld és ennek az emberisége most a béke és szeretet felé halad.

 

   symbol_28s.jpg

Világenergiáknak a szervezete vagy fejlődési szakasza
 - Jelkép 28  

 

Örökös életfelújulás – „lássátok, mindent újjá teszek”
Az örök élet egy állandó megújulását az életátélésnek jelenti. Ebből a szempontból nézve, az élet egy végtelen kaland!

A tapasztalatok az ellentétektől függenek. Nagy forróság vágyat teremt hűvösség után. Kemény munka megköveteli a pihenést, és mikor ez megtette a hatását, vágyat hoz létre új tevékenységhez.

Mikor az egyik létezési teret megszakítás nélkül egy új váltja le, annak oka az állandó sóvárgásban az új átélések és azok kontraszthatása után található. A jelkép a végtelen fejlődéslépéseket különböző dimenziókban mutatja.

A középső lépcsőforma létezési tere: növényvilág (piros), állatvilág (narancs), embervilág (sárga), bölcsességvilág (zöld), az isteni világ (kék), üdvösségvilág/ásványvilág (indigó).

Ez a hat világ vagy tudatállapot megismétlődik újra és újra nagyobb körfolyamatok formájában, a baloldali nagy ibolyaszínű lépcsővel jelölve.

Minden létezési teret lehet kisebb lépésekre bontani, mint pl. egyéni földi életekre vagy még kisebbekre, jellemterekre, (a kisebb lépcsők jobbra). A különféle világokat a jelkép 13 részletesen ábrázolja.
 

 

   symbol_29s.jpg

Kozmikus fejlődési útvonalak
- Jelkép 29

 

 

A fajok eredete
A 28-as jelképen az örök isten fiak végtelen fejlődési lépcsőjét láttuk oldalnézetben. Itt ugyanaz az ide elölről van illusztrálva.  

A narancsszínű tér az állatvilágot szimbolizálja. Az ezen átvezető útnak különböző pályái vannak, különböző jelekkel megjelölve. Így tehát van több fejlődési út ugyanazon a világon át.  A különféle szervezetformák itt a földön különböző fajokra vannak osztva. Minden faj a különböző külső fizikai, csillagászati, éppúgy, mint mikrokozmoszi körülményektől van jellemezve, amiket a fejlődésük alatt ezek átéltek. Néhány fajta közelebbi rokonságban van, mások kevésbé. Ezek különböző bolygókon tartózkodtak a kozmikus utazásuk során. Ezek a kozmikus fejlődéspályák fontos tény a fajok származása mögött. Annak ellenére, hogy ezek különféle fajták de mindnyájan útban vannak, hogy tökéletessé váljanak, mint „ember, mint Isten képmása”.

Az ember fogalom egy univerzális fejlődési fokot jelöl meg, ami magában foglalja az összes élőlényt tekintet nélkül milyen sprilálkörfolyamatban tartózkodnak vagy milyen kozmikus fejlődéspályákon haladnak át.

A fejlődés piros lépcsőfoka a növényvilágot, a narancsszín állatvilágot és a sárga lépcsőfok az igazi embervilágot szimbolizálja. A jobboldali 5-ös pálya egy kereszttel az emlősállati útvonalunkat szimbolizálja. A jobboldali 6-os pálya a madarakét a 4-es pedig a rovarokét szimbolizálja. Néhány rovarfajta azok közül egy olyan társadalmi rendszerhez érkezett el, ami néhány primitív embertársadalomnál is kiválóbb.

Itt (a sárga részben) az örök isten fiak képesek lettek arra, hogy materializálják magukat, és tetszés szerint válasszanak maguknak szervezetet. A külső különbségek kiegyenlítődtek, és mindenki tud beszélni, megérteni és szeretni egymást.

Az alsó szaggatott vonal a piramis oldalánál az átmenetet mutatja a növényvilágból az állatvilágba. Húsevő növényeket például.

A kisebb szaggatott vonal az átmenetet mutatja a tiszta állatvilág és a befejezetlen földi emberiség között.

A felső szaggatott vonal az átmenetet jelzi a kész embervilágba. A fehér ködterület az élőlények X1-ét szimbolizálja. A gyengén jelzett lila szín azok X2-ét szimbolizálja. A színek itt azt szimbolizálják, hogy az élő egyének X1-e és X2-e együttesen alakítják az Isten X1-ét és X2-ét, valamint a színezett tér egy szakaszt jelképez az Istennek vagy a világmindenségnek fizikai szervezetéből.

 

   symbol_30s.jpg

Az örök Istenség és az élőlények érzékelési képessége
- Jelkép 30

 

Feltétele az „Isten meglátásának”
Az élőlények érzékelési képessége együttesen képviselik Isten érzékenységét. Az embertársakkal való találkozás, vagyis mindennel, amivel kapcsolatba kerülünk, így egy találkozás az Istennel. Ezen a kölcsönhatáson keresztül jönnek létre a különböző létezési terek.

Az anyaenergia szabályozza a hat alapenergia változó hatáserejét. Fehér figura Isten énjét szimbolizálja, ami az összes örök istenfiák Énjéből áll együtt. A violaszínű figurák X2 vagy az istenfiúk örökös alkotóképességét szimbolizálják, amelyek együtt képviselik az Isten X2-ét. Ezekből a figurákból kiindulnak a színezett terek, amelyek az örökös isten fiak tudatát és szervezetét szimbolizálják, X3-at. Ezek együttesen Isten X3-át képviselik.

A világmindenség teremtett aspektusa tehát az Isten látható fizikai szervezete. Minden, amit észlelünk az Isten, és Isten is mirajtunk keresztül érzékel.

A baloldali lépcsőfigura a fejlődésfokokat jelképezi. Minden lépcsőfok egy létezési teret alakít. A kicsi háromszögek az örökös isten fiúk Énjét szimbolizálják ezeken a létezési tereken.
Az ebből kiinduló sugarak mutatják, melyik alapenergia az uralkodó a kérdéses létezési térben. Ezek az energiák döntik el, hogy milyen teremtő- és átélési lehetőségei vannak az isten fiának a környező világmindenséghez képest.

Az érzékelési képesség energiakeveréke határozza meg, hogy az Isten és istenfia, vagyis a környezet közötti kölcsönhatás, miképpen alakul ki. Az örök istenfiának legjelentősebb érzékelési képessége látható lesz azokon a területeken ahol a különféle színű sugarak, reagálnak vele a baloldali fejlődési fokon.

Ösztönegyén (piros), csak sejteni tudja a kellemest és a kellemetlent, de azokat nem tudja elemezni.

Állategyén (narancsszín) átélni és cselekedni tud a gravitációs energia, primitív érzékelés és kezdődő intelligencia alapján.

A kész ember (sárga) érzéke összeköttetésben van egy magas fokú intelligenciás energiával, ami az a következménye, hogy a gravitációs- és érzéki energiát kizárólag csak abszolút logikával, vagyis mindenszeretetként lehet használni. Ez a tudatállapot nyitja meg az intuíciós tehetséget és a kozmikus éleslátást.

A bölcsességlényt (zöld) a csúcspontra jutott intelligenciája jellemzi.

Intuíciós egyén az isteni világban (kék) hozzáfért a legmagasabb tudatenergiához, az intuícióhoz, ami itt csúcsponton van. A valójában ez két legmagasabb világ egy világot alkot, de két részleggel. Itt mindenki tökéletes. Láthatjuk, hogy az intuíció keresztülsugározza az egész spirálkörfolyamatot. Ez az élet legfelsőbb és mindenen áthatoló érzékelésenergiáját képviseli.

A csúcspontra jutott szeretetátélés és bölcsesség után az üdvösségvilágba jutunk (indigó). Az örök istenfia itt teljesen a saját belső világában él. A csúcspontra jutott emlékezőképesség lehetőséget ad mindennek átélésére az egész spirálkörfolyamaton át. Ezek az emlék-kópiák idővel aranyló fényt kapnak. Az a régi közmondás, hogy az idő minden sebet meggyógyít, igazzá válik.

Az örök istenfia most a kívánsága szerint tud mozogni oda-vissza ebben a saját belső világmindenségében, ami magában foglalja a spirálkörfolyamat összes hat világát. Azonban nem, mint egy külső világnak az átélése, hanem mint egy belső emlékátélés az elmúlt időkben átélt külső világból.

Az üdvösséglénynek van egy erős intuíciója is, ami most befelé hat. Itt mindent az Isten saját fennkölt látteréből lehet átélni, vagyis tökéletesen. Az istenfia most látja és megérti az értelmét az összes korábban átélt részleteknek, annak ellenére, hogy ezek valamikor, mint sötétség vagy kellemetlenség lettek átélve. Mindenki azt tapasztalja, mint Isten: „Minden nagyon jó.” A hat világ részletesen ábrázolva van a 13-as jelképben.
   

  symbol_31s.jpg 

Az élőlény észlelési képessége és a világmindenség
- Jelkép 31

 

Akinek van szeme, az lát
A baloldali bábú a világmindenséget szimbolizálja, ami a mikro- közép - és makrokozmoszon átterjed a végtelenségig.

A lépcsőrész jobbra az örök istenfiákat szimbolizálja a különböző fejlődési fokokon. A fehér háromszög egy egyéni istenfiát szimbolizál. Az onnét kiinduló fénylő sugár az istenfiának a fejlődési fokát mutatja és az ő korlátozott érzékelési képességét az örökkévalósághoz és a végtelenséghez viszonyítva.

Ezen a fejlődési fokon a fizikai érzékek dominálnak. Csak azt, amit a fizikai érzékeken át lehet regisztrálni, éljük fel valóságnak. A többi, vagyis a legtöbb belőle, sötétben rejlik. Minél finomabbra kifejlődött érzékek, annál tökéletesebb lesz az egyén átélési képessége. A legfelsőbb érzékek lelki/szellemi természetűek.

Mi gyakran nagyon határozottan abban hiszünk, hogy a saját elképzelésünk az igazi a másoké pedig hibás, mikor nem értünk egyet. Könnyen elfelejtjük, hogy nem tudunk a külső mögé látni és az által biztonsággal megállapítani, hogy aki felett ítélkezünk, tudna e másképpen cselekedni, mint mi történik. A fizikai szemünkkel nem látjuk, hogy egy örök lény előtt állunk. Azért azt sem tudjuk eldönteni, hogy ő hol tart a végtelen vándorlásában. Nem tudjuk megérteni másoknak a természetes fejlettségi fokát. A fejlődésfok az, ami meghatározza a környezetnézetet és az által a felfogásunkat arról, amit látunk. Ez a kozmikus vakság okozza az intoleranciát, háborút és nyomort. Csak akkor mikor hozzájutunk az intuíciós képességhez, láthatjuk meg a teljes fejlődési fokokat, a végtelenséget és ennek számos lépését és természetes szellemi megfigyeléseket egymás „fölött” és „alatt”.


   

   symbol_32s.jpg

A tizenkét alaptény vagy az életmisztika megoldása
- Jelkép 32

 

 

Isten látta, hogy minden nagyon jó volt…
A narancsszínű kör szimbolizálja a gyilkolási alapelv területét, ahova a földi emberek még mindig tartoznak. Ebben a tudatszférában történnek a boldogtalan sorsok. Itt tudatlanok vagyunk a fizikai világ mögött létező kozmikus valóságról. Felbukkan a kérdés, hogy miért?
A válasz a kérdésre tudást követel az örök életről. A tizenkét ágú, narancsszínű csillag láthatóvá teszi, hogy az élet és a világmindenség sugárzóan tökéletes a végtelenség perspektívájából szemlélve.

Minden élőlény halhatatlan és a szenvedés vissza fog vezetni minket Istenhez és átélését az örök összetartozásunknak ővele. Csak akkor lesz a szenvedésnek vége.

A világmindenség az Isten mindent átfogó élő szervezete, örök tökéletes szeretettörvények által vezetve és fenntartva. Mi aratjuk, amit vetünk. Így fejlődünk és tanulunk egészen az önismeretig.

Csillagtér 1. Nehéz azt letagadni, hogy létezünk. Ez a végösszeg 1, az életmisztika megoldásában. Mi vagyunk. Ugyan az a világmindenségre is érvényes. Tagadni ezt azt jelentené mint a saját létezésünket tagadnánk és a világnak az átélését körülöttünk. A létező az „valami”. Ha nem, akkor nincs szükség az életmisztika megmagyarázására.

Csillagtér 2. Mikor a szervezetünket és a világmindenséget megfigyeljük, egy végtelen sorozat okok és hatások tárulnak fel. Ez itt a figurákkal a láncban van szimbolizálva.

Csillagtér 3. Az ok és a következménylánc logikát és tervképességet fed fel. A szervezetünk, szem, kezek, vér, izmok, csontváz és a fejlődés az embrióstádiumtól a fizikai felnőtt stádiumig, igen, minden normális funkció a teremtésben, végeredményben egy hasznos célt tölt be.


Csillagtér 4. Ez a tervszerű alkotás egy tudatnak jelenlétét fedi fel. Ez a „valami”, ami választ és az által irányítja a teremtési folyamatokat. Ahol a gondolatok jelenlévők ott szintén van élet. A világmindenség éppúgy élő, mint mi magunk.

Csillagtér 5. A tervszerűség tudatot tár fel. A tudat életet fed fel az élet pedig egy tapasztaló Ént, ami a létezését a tudatformájában és a szervezetében nyilvánítja ki. Gondolkodás és ötletalkotások élőlényeknek a tulajdonságai.

Csillagtér 6. Mikor megkülönböztetjük magunkat a környezetünk ok- és hatásláncától az én, és ez kifejezéseket használjuk (a fehér- illetve a színezett háromszög). Ez a különválasztás az Én és ez között az első találkozás az Énünkkel.

Csillagtér 7. A másik és végleges találkozás az Énünkkel akkor történik, mikor megtaláljuk ezt az anyag végtelen ok- és hatásláncán „kívül”. Szervezet következménye a korábbi okoknak mialatt az Én éppúgy létezik a szervezet születése előtt, mint annak halála után. Az Én egy ok nélküli ok a teremtett „előtt”, egy örök átélője a teremtés tervszerű okainak és hatásainak, maga az alkotó.

Csillagtér 8. Az élet egy háromságot alkotó elvet képvisel. Az anyag feltárta a gondolkodást, a gondolkodás egy teremtőképességet, ami viszont egy teremtőre mutat rá. E három elvet: teremtőt, teremtőképességet és a teremtettet (tudat és az anyag) nem lehet elválasztani egymástól anélkül, hogy mind a három eltűnik. Azért ez a három aspektus örök valóság. Ezek nem a semmiből jöttek létre. Ez ugyanúgy vonatkozik ránk, mint a világmindenségre.

Csillagtér 9.  A világmindenség és mi is pontosan ugyan azokat a feltételeket töltjük be, ami egy élőlény elvre érvényes. A természet teremtőfolyamatai nem kevésbé logikusak és tervszerűek, mint a mienké. Minden a tudat jelenlétéről tanúskodik és az által egy teremtőképességről és egy teremtőről. A háromszögek (az örök élet) háromszögekben azt jelképezik, hogy a világmindenség az élet az életben elv szerint van felépítve. Minden élőlény örök és az által „Isten képmása” vagyis ugyanaz az örök létezésük és végtelenségi struktúrájuk van, mint magának az Istennek. A „kisebb” életformák egy „nagyobban” lévő élettértől és természettől függőek.
A nagyobbak pedig a kisebbektől függenek, hogy a szervezetüket felépítsék. Mindenki részt vesz egy tökéletes együttműködésben, hogy megőrizze Isten örökkévaló tudatát és szervezetét.

Csillagtér 10. Az élet átélése létrejön. A teremtés ellentéteket követel meg. Alapvető ellentétek a sötétség és a fény, rossz és jó. Az egyik ellentét nem létezik a másik nélkül.

Az örök élet átélése ezért változik meg és újul terv szerint az ellentétek között egy végtelen körfolyam lánc formájában, mint kozmikus napok és éjszakák, spirál-körfolyamatokként ismertetve.

Csillagtér 11. Minden teremtés indul ki és tér vissza az ok nélküli okhoz, Énhez, ami minden mozgás legbensőbb oka. Az Én önmagában megnyilvánulatlan, abszolút nyugalom és azért határtalan és mindenhol jelenlévő. A sorstörvény – aratjuk, amit vetünk – eredményezi azt, hogy minden cselekedetnek a végeredménye abszolút haszonná válik, boldogság és áldás mindennek és mindenkinek.

Csillagtér 12. Tehát minden nagyon jó. Mi minden tapasztalatot átélünk, ugyanúgy a sötéteket, mint a fényeseket. Ezek ugyanúgy mindannyink számára előnyökkel jár, mivelhogy lehetővé teszik az örök életátélést. Az egyedüli út ennek a tudásnak személyes átélésére az, „hogy szeressük Istent mindenek felett és felebarátjainkat, mint önmagunkat”. Mikor ez történik harmonikusan vibrálunk a világmindenség alaphangjával – a mindenszeretettel.

A jelkép egészében az örökkévaló, élő, mindenható és mindent szerető tudatot illusztrálja, ami a világmindenséget tartja fenn, az örök Istenséget. Isten örökké kétpólusú (nem férfi nem nő, nézd a 33 és 35 jelképet), mialatt az isten fiak a sötétségkorszakuk alatt férfi- és nőneműek, szimbolizálva egy elsődleges pólussal (a nap a kép közepén), és egy másodlagos pólussal (a nap a középső napon kívül). A legkülső sárga zöld gyűrű így az intellektualizálódott érzést képviseli, vagyis azt a szeretet, ami a világmindenséget örökké a karjaiban tartja, és kialakulóban van az igazságot keresőben.
 


   

   symbol_33s.jpg

Az állati és a humán gondolatklíma
- Jelkép 33

 


A tudat átalakulása állattól - emberig

A jelkép egy áttekintést ad a lélek fokozatos fejlődéséről és az állattól a tökéletes emberig való átváltozásról. A figurák mutatják, hogy ebben a folyamatban a különböző gondolatklímák hol kezdődnek, végződnek, kulminálnak, csökkennek, vagy növekednek.

Mint korábban, a narancsszín az állatvilágot jelképezi és a sárga a tökéletes embervilágot. Balra látunk egy sárga éket, ami kiterjed a narancsszínű térben, ami mutatja, hogy az emberies gondolatklíma az állatvilágban születik meg, mint egy következménye a szenvedési tapasztalatoknak.

Ha jobbról olvassuk, egy ibolyaszínű létrát látunk. Ez az újraszületési elvet és a számtalan földi életet szimbolizálja az állatvilágban vezető úton át. Azután balra egy függőleges sárga-zöld figurát látunk. A sárga szín a női, a zöld a férfielvet jelképezi. Látjuk, hogy ennek a két elvnek a kapcsolata változik a fejlődés alatt. Ez a változás az alapja a kozmikus tudat születésének.
Ha a sárgászöld oszlopokat tanulmányozzuk, látjuk, hogy a viszonyok a színek között megváltoznak. Mikor a zöld szín látens az illető egy női szervezetben jelenik m eg. Mikor a sárga szín latens akkor az egyén férfiszervezetben jelenik meg. Ha az oszlopokat követjük látható, hogy a női és a férfielvek egymás közötti kapcsolata megváltozik és egyenlő lesz.

Az állatból ember lett. A tökéletes embernek eszerint nincsen hím- vagy nőnemű szervezete. Azért mondta Krisztus: „Az én országomban nincs házasság”.

A barátság egy példája a kezdődő mindenszeretetnek, ami melegít és sugárzik az emberek között a nemtől függetlenül. Ez jelzi, hogy kifelé haladunk az állatvilágból és tökéletes emberek fogunk lenni.

Azokon a tereken belül, ahol a férfinem és a nőnem struktúrájának változása történik, egy döntő változás fog megjelenni úgy az állat pszichéjében, mint szervezetében. Azáltal, hogy a baloldali különböző figurákat tanulmányozzuk, egy áttekintést kapunk a legfontosabb tényekről az emberies lélek születési folyamatáról.

A tudat fejlődése állattól az emberig a 12 függőleges figurával van szimbolizálva. Tudjuk követni ezeknek a különféle gondolatklímáknak a kezdetét, növekvését, csúcspontra jutását, degenerálódását és minimális kapacitását.

Jobb felől olvasva a figurák a következőket szimbolizálják:

1. Narancsszín figura. Állatszervezet, ahová az emberiség fizikai szervezete is tartozik. Egy majomhoz hasonló testből egy-egyre inkább kifinomult emberi szervezetre változik át. Ez lassan egyre inkább kétnemű külsőt fogad fel.

2. Vörös-fekete figura. Az ölőelvet jelképezi, ami az túlélési módszer az állatvilágban. Olyan cselekedetek, amihez az ölés, háború, állatáldozat és húsevés tartozik.

3. Piros-zöld figura. Gyilkos gondolkodásformák, ami olyan cselekedetekhez vezet, amit az előző figura példázott.

4. Sárgásbarna figura 1. Elbizakodottság, becsvágy, hiúság, dicsekvés és saját túlbecsülés úgy a materiális, mint szellemi területen.

5. Sárgásbarna figura 2. valamivel magasabbra van helyezve. A nemi átváltozás következményei, például a házasság degenerációja és más szenvedések, amelyek nyomon követik ezt a mélylélektani átalakítási folyamatot. Együttesen leírva, mint: „Szülési fájdalmak a nagy születés előtt”.

6. Sárgászöld figura. A felebaráti szeretet, ami a humánus vallásokkal kezdődik és tudománnyá, és egyéni átéléssé válik a szellemi tudomány segítségével.

7. Kék figura. Az állatvilág művészete, ami a harcias ideálokat, vadászatot és a termékenységet dicsőíti és serkenti. Később szintén történik egy romantizálás és idealizálása a házasságnak, ennek a változó férfi és női mintaképével.

8. Narancssárga szín fehér fénnyel. A vallási alapelv. Minél sárgább, annál humánusabb.  

9. A látható leghosszabb figura. Lelki képességek. Az állat megbízható ösztönképességétől fejlődési vonalak vezetnek pl. a látnoki képesség felé. Lelki képességek egoista célokra használva fekete mágiává válnak. Az inkvizíció ideje alatt ezek az alacsony pszichikai képességek ellen buzgón harcoltak, gyakran kegyetlen módszerekkel.
Mi különbséget tudunk tenni az alacsony- és magas pszichikai képességek között. Az ima megfelelő használata egy magas pszichikai képesség, fehér mágia. Nézd a 22-es jelképet.

10. A figura fehér háromszöggel. A nagy születés. A kozmikus tudománnyal az Isten azonos lesz a világmindenséggel, vagyis minden világ vagy tudatzónák személyesen átélt tények lesznek az ötágú csillag körüli színekkel jelképezve.

11. Figura a fehér kereszttel. Pártfogó, a szent Szellem a kozmikus és magas kozmikus beavatott istenfiákból (a felső kereszt) krisztustudattal képviselve. A mindenszeretetnek pszichikai-organikus fejlődésében nem kell az embernek a továbbiakban asszonyoktól születni. Akkor tudja magát materializálni, vagy dematerializálni, mint ahogy Jézus tette a keresztre feszítés után több alkalommal, hogy erősítse és inspirálja a tanítványait. Szintén ezen a magas pszichikai téren is hasonlított az Atyjához: „Mivel szólt és lettek, rendelkezett és létrejöttek.” Zsoltárok könyve 33:9

12. A teljesen sárga figura balra. Ez az alakuló teljesen tökéletes teljes nemi emberi test. Evvel a magasra kifejlődött mindenszerető lélekkel, evvel a kifinomult testtel és idegrendszerrel a legmagasabb tűz, vagyis a szexuális elvnek legbensőbb ereje, kulminál és átsugározza az egész fizikai szervezetet.
Minden találkozás és minden kapcsolat másokkal öröm, életkedv, boldogság és üdvösség lesz.

A sárga tér mellett felül a legmagasabb tűzet látjuk korlátlanul lángolni. Ez azonos az Isten mindent meghatározó akaratával, szellemével és erejével a fizikai világban történő minden folyamat mögött. Amint a kicsi lángoktól a férfi- és nőnemű egyének között látni lehet, a legfensőbb tűz itt latens helyzetben van. Nézd a következő jelképet.

Az emberiség pszichéje, mint ahogy itt láttuk, egy átmeneti helyzetben a két világ között létezik. Mikor az isten fiak az állatvilágban megint vissza fognak térni a fényhez, a férfinem és a nőnem egyesülésének a lélekben meg kell történni. Akkor megint létrejön a mindenszeretet tudat.

Mi most megint Isten képmásává lettünk. Ez a helyzet a széles ibolyaszínű vonal felett van szimbolizálva. Itt a sárga és a zöld színek egyensúlyban vannak és az ember feltámadott a halottak birodalmából.
 
   

  symbol_34s.jpg 

Párzási aktus vagy Isten Szelleme a sötétben
- Jelkép 34

 

 

 

 

„Hogy születhet valaki, mikor már öreg? Csak nem térhet vissza…..”
Isten szelleme átsugároz minden élő szervezetet öntudatlant ugyanúgy, mint tudatosat. Öntudatlanul a nemi szerven keresztül és tudatosan, mint az Istennel való egyesülésnek az átélését. Ezt az életadó és életkedvet előmozdító szerves erőt a Harmadik Testamentum a legfensőbb tűznek ismerteti. Az erőt úgy szabályozzák, hogy miden spirálkörfolyamaton belül van egy fény- és egy sötétségi terület. Az állatvilág a legsötétebb területet képviseli. Itt az Isten fénylő tudatát csak pillanatnyilag, a nemi közösülés alatt a nemi szerveken át lehet átélni.

A nemi közösülés az állatvilágban nem önzetlen, de ez lehetővé teszi a diskarnerad istenfiáknak a szellemi világban, hogy összekapcsolják magukat két őrangyallal (egy anya és apa) és újraszülessenek az állatvilág halálos zónájában.

A felső háromszög egy egyént szimbolizál látogatóban, az üdvösségvilágban két földi élet között, aki kész arra, hogy húsban és vérben megint újraszülessen. A piros gyűrű az ösztönenergiát jelképezi. Ez irányítja a sejtek fejlődését egészen a szervezet elkészülésig. Csak a harmincéves korban lesz a teljes újraszületési folyamat megvalósítva. Akkor az új földi életet ott kezdjük, ahol az utolsót abbahagytuk. Az idáig tartó időszak egy ismétlésfolyamat.

A két fehér háromszög alul az apa és az anya Énjét szimbolizálja. A két sárga kör és sárga sugarak innét azt jelképezik, hogy ezek nemileg közösülnek, a férfinemű lény balra, a nőneműlény jobbra. A hormonilag vezérelt szerelem megerősíti az érzéki testet, (sárga körök).

A többi körök a másik alapenergiákat jelképezik. Az indigószín mutatja, hogy az üdvösségátélés a nemi közösülés alatt hogyan épít egy hidat a fizikai és a szellemi létezési tér között. A diskarnerad istenfia pontosan az üdvösségi térben tartózkodik és a párzási aktus szexuális kielégítésen át létrehoz egyenlő mentális hullámhosszat itt a fizikai sikon.


 

   symbol_35s.jpg

Póluselv kozmikus körfolyamata
- Jelkép 35

 

 

Az örök életkaland mágikus varázspálcája
Éppúgy, mint a fizikai szervezetünk, a tudatunk is a teremtett területhez, X3-hoz tartozik. Minden teremtett változik, és örökké megújul. Az élet örök megnyilvánulása mögötti őserő a nemi változás. Lásd a 33 jelképet.
A jelképen két hosszú vízszintes sárga és zöld teret látunk. Ezek jelképezik a női (sárga) és a férfi elvet (zöld). Minden élőlényben megtalálható ez a két pólus. A spirális körfolyamat állatvilágában az egyik stagnál. Azért az élőlények itt, mint hím- vagy nőneműek jelennek meg.

A legfelső tér egy férfinemű lényt jelképez a spirálkörfolyamat állatvilágában. A női pólus latensben van. Az alatta lévő téren a férfipólus (zöld) van latensben és eszerint egy nőnemű egyénről van szó.

A férfi- és a női nemű egyének feltételei annak, hogy a spirálkörfolyamat kulmináló sötétsége kialakulhat (kövesd a narancsszínű létrát egyenesen felfelé). De sötét cselekedeteknek következményei lesznek a fájdalom és szenvedés formájában és azáltal lesz oktatás arról, hogy mi a jó és a rossz. Lásd a 20-as jelképet. Azáltal, hogy látjuk a különbséget a kettő között olyanok leszünk, mint Isten és egyesülünk az Atyával.

Tudat fejlődése az állatban az ellenkező pólus növekvő erejétől függ. Ez az előidézője a mindenszeretetnek, művészeteknek és tudománynak. Továbbiakban ez az oka a házassági szeretet degenerációjának. Mikor a pólusok megint egyensúlyba kerülnek akkor már nem hím-, vagy nőnemű egyének vagyunk, hanem tökéletes emberek, mint „Isten képmása, hozzá hasonló”. Lásd a 23-as jelképet.

A zöld és a sárga vízszintes vonalak, amelyek a nemi változások körfolyamatát szimbolizálják, mutatja, hogy ez a folyamat két kozmikus spirálkörfolyamatot vesz igénybe mielőtt beteljesedik. A szereplők változnak úgy, hogy az egyén, aki egy nőnemű lény a jelenlegi állatvilágban, (a narancsszínű lépcsőfok) egy hímnemű lény lesz a következő spirálkörfolyamat állatvilágában és ellenkezőleg.

A lépcsőfok alul a hat világot szimbolizálja, amin a 13-as jelképben elemeztünk. A narancsszínű kör az állatvilág felett, a narancsszínű lépcsőfok és a két X a körben, két szerelmes egyént jelképez egy nemi aktusban. A hormonokra alapozott egypólusú szerelem az állatvilághoz tartozik. A többi világokban a pólusok egyensúlyban vannak.

Az összes pólusátváltozás mechanizmusát az anyaenergia szabályozza az örök isten fiuk fenn-tudatában és az élet varázsának és rossz közérzetének átélését irányítja. A kész tökéletes embereknek a mindenszeretet az életalapjuk minden szituációban. Itt minden érintkezés vagy egy másik ember közelsége örömet okoz, ami kozmikus szempontból ugyanaz, mint egy szexuális reakció. A pillanatnyi boldogságérzés az állatok nemi közösülésében, a krisztusemberben egy állandó, tudatos helyzet lett. Ez az isteni tudatosság a kék körrel van jelezve. Itt kulminál a fény. Lásd felül.


 

   symbol_36s.jpg

Az örök élet struktúrája
- Jelkép 36

 

 

Átmenet az egyik világból egy másikba
Két függőleges vonalon belül láthatjuk a spirálkörfolyamat hat világát egy lépcsővel jelezve. A fölötte lévő téren az uralkodó tudatenergia az illetőleges világban különböző színekkel van jelezve. Piros a növényvilág (ösztön), narancsszín az állatvilág (gravitációs), sárga az igazi embervilág (érzék), kék az isteni világ (intuíció) és indigó az üdvösségvilág (emlék).

Az üdvösségvilág a nevét annak a tiszta fény- és boldogságérzéseknek alapján kapta, amelyek a spirális körfolyamaton keresztül történő külső utazásról származó emlékek újra átélései keltenek. Ennek a tökéletes boldogságvilágnak első nyomait a fizikai világban látjuk, többek között, mint jégvirágokat az ablakon.

A fehér figurával a lépcső felett a világmindenségnek az a része van jelölve, ami fizikailag átélhető, az üdvösségvilágnak külső ásványi részétől az emberi világ kezdetéig. A szellemi világokat csak intuícióval és az igazi szeretetképességgel lehet átélni.
A fehér, illetőleg a vonalazott körök a fejlődési lépcső felett minden világban mutatják, hogy ezek itt, mindannyian, egy felépülési- és egy leépítés fázisból állnak. Egy létezési térben történő csúcspontra jutás után, elkezdődik ennek a térnek a jóllakottsága/teltsége megjelenni. Megkezdődik az átmeneti fázis a következő világba. Ez az átmenet ugyanolyan lassan és észrevétlenül történik, mint mikor egy ág nő ki a fa törzséből.

Ez a fájdalommentes átmenet nem érvényes az állatvilágból való átmenetnél az igazi emberies világba. Ez heves, drámai szembesítésként történik, mint átmenet a sötétből a fénybe. Ez fájdalmakat és könnyeket okoz.

A sötétség legfelül a vonalazott térrel van szimbolizálva, ami az állatvilágban jut csúcspontra. Egyedül ebben a világban lehet a szenvedést átélni, mint fájdalom. A háromszögek a körökben az ént jelképezik, az örök isten fiúkat, amelyek mindnyájan áthaladnak a különböző világokon. A színes gyűrűk a magasabb és magasabb tudatenergiákat jelképezik, amelyeket az egyén a fénykulminálás felé vezető úton használ.


 

 

   symbol_37s.jpg

A fátyolozott és a leleplezett örök igazság
- Jelkép 37

 

 

 

 

Maya fátyla
A fejlődésen át az örök isten fiuk több és több ismereteket kapnak a valóságról és igazságról. Az élet igazságainak megmagyarázása a különböző fejlődési fokokhoz alkalmazódik és így ezek mindig kapcsolatban vannak a felfogóképességgel. Ezeknek nem szabad sem naivnak vagy fantasztikusnak lenni az átvevő tapasztalataihoz képest.

Az ösztönképesség okozza, hogy a fejlődésünk elején egy magasabb hatalmat sejtünk, egy vagy több istent, a létezési folyamat mögött. Az elemező képesség (intelligenciás energia) zsenge fejlődése miatt az istenábrázolást saját képmásunkra alakítjuk. Az isteneket, pl. nagy harcosokként fogják fel. Minden kultúrának megvan a saját mitológiái és teológiája.

A háborúk szenvedést okoznak de hosszú távon humanizmust és az által egy vágyat a humánusabb eszményképek után. Csak akkor, mikor az érzés valóban humánus lett és az elemzési képesség valóban jól kifejlődött és ez a két képesség harmonikusan ellenőrzi egymást, lesz az örök istenfiú megint kész arra, hogy a teljes fátyol nélküli igazságot az életről megkapja.


Legalul a jelképen egy teret láthatunk, ami felfelé nő. Ez mutatja, hogy a fény vagy a szeretet fokozatosan fejlődik a földi életeken át. A halálfej azokat a részeket szimbolizálja, mikor az istenfia a sötétségnek csúcspontjára jut. A fényes városkép jelképez fénylő, humánus eszméket. Látjuk, hogy a fény le van fátyolozva az állatember tudatában, de azt is, hogyan fogja a tökéletes ember átélni ezt a fényt, mikor „Maya fátyla” le fog hullani. Csak a maximális szeretetképességgel tudja az istenfia egyedül, mások megmagyarázása nélkül, átélni Isten tudatát, ami a sugárzó fehér háromszöggel van jelképezve.
 
   

   symbol_38s.jpg

Az ember és az állatias és vegetáriánus táplálék
- Jelkép 38

 

„Hogy táplálékotok legyen…”
 „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem, és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen.” Ezt hirdeti a Biblia, 1: a Mos 1:29. Ezt a felszólítást nem követte nagyobb betartás. A legtöbb ember számára a húsevés hagyomány. A ragadozókat illetően ez természetes, de kozmikus nézetben a kultúrember számára nem, mert ő már maga mögött hagyta az állatok legkezdetlegesebb és durva fejlődési fokát. Az ő kifinomult szervezetének a ragadozó állat tápláléka egy megterhelés lesz, ami betegségekhez vezet.

De az étkezési szokásaink szintén az állatoknak az élethez való jogának tiszteletben tartásáról is szól. Ezeket fogságban tartják, kihasználják őket a kutatás szolgálatában, kínozzák és megölik őket. Az ötödik parancsolat: „Ne ölj” az állatokra is vonatkozik. Ezek szintén a felebarátaink, amiket meg kell tanulnunk, szeretni. A törvény „ahogy te vetsz, úgy aratsz” itt is érvényes. Mi sem vagyunk jobban megvédve a balesetektől, természetellenes haláltól, természetkatasztrófáktól és hasonló dolgoktól, mint ahhoz a védelemhez viszonyítva, amit az életnek adunk a környezetünkben és saját szervezetünkben. Hogy más élőlények szervezetét, vérét, izmait, máját, veséit, szívét, agyát és beleit fogyasszuk, az nem a jövőhöz tartozik. Azt is meg kell említeni, hogy alkohol, dohány, kábítószer, és másfajta méregdolgok megrongálják a tudatot és a testnek a mikroélőlényeit. Itt még sok minden hátravan, amit meg kell tanulni, mielőtt ez az állatias cselekedetforma megváltozik.
 

Az ideális táplálék a mostani fejlődési fokunkon növények, gyökértermések, gyümölcsök, tejtermékekkel alátámasztva az átmeneti fázisban. A jövőben csak megérett gyümölcshús a mag körül lesz a táplálékunk. Az állati táplálkozástól a vegetáriánus étkezésig történő átmenet természetesen egy individuális folyamat ahol mindenkinek egyénileg kell tapasztalatot szerezni és meg találni az optimális választást.

A legalsó lépcsőfok a valódi állatvilágot jelképezi és a ragadozók állatias táplálékát. A cikcakkvonal a durva vibrációkat mutatja a hús mikrovilágában. Az emésztési folyamat kiszabadítja az élő mikro lényeket a húsban (piros partikulák). Ez a táplálék egy túlterhelést és energiaveszteséget okoz a kultúrember kifinomult szervezetének, de a szeretetparancs megszegését is.

A következő lépcsőfok (narancssárga) az átmeneti fázist mutatja az igazi embervilág felé és ennek az animális és vegetáriánus táplálkozásának a keverékét. A harmadik lépcső a tökéletes emberi táplálékot mutatja. Az elején többnyire gyümölcs, később egyre inkább a levegőtáplálék.

A legfelső lépcsőfok a szellemi világokat jelképezi, ahol a táplálék teljesen szellemi és fényes, boldogságot teremtő gondolatokból áll. A baloldali kör a primitív ember kapcsolatát mutatja a különböző táplálékcsoportokhoz.
 

 

   symbol_39s.jpg

A földemberség tudatkategóriái
- Jelkép 39

 

A jó föld
A jelképen az emberiség tudata két főcsoportba van beosztva. Azok, akik inspirálódni tudnak az új világimpulzustól és annak a kozmikus elemzéseitől, a felső csillaggal szemléltetve és azok, akik még mindig a régi világimpulzustól kapnak serkentést, az alsó csillaggal jelezve. A fehér tér Isten tudatát vagy szellemét jelképezi.

Az emberek különböző fejlődési fokon léteznek és ezért szellemileg nem egyidősek. Az Istenhez fűződő kapcsolatuk ezért különböző. Néhányan boldogok a gyermeki hitükben és elégedettek a régi világimpulzussal és ennek hagyományaival. Mások viszont elégedetlenek és azért inkább fogékonyak az új világimpulzusra.

Az egyik vagy másik impulzus elfogadhatósága, kozmikus nézetben nem akarat vagy nem akarat kérdése, hanem azoknak a tudaterőknek, amiket az aktuális fejlődési stádium határoz meg, amelyiken az egyén pillanatnyilag tartózkodik. Ezért nincs ok az intoleranciára, függetlenül attól, hogy milyen elképzelése van az életről valakinek. A gondolkodásmód különböző stádiumokon keresztül fejlődik ki.
A jelképen a két főcsoport hat ovális figurával van illusztrálva. Ezek különböző egyensúlyi fokokat ábrázolnak a csoportok pszichéjében az érzés és intelligencia között, sárga és zöld figurával jelezve.
Mindkét főcsoportban három kategória van. Egyének, akiknek egyensúly van az érzékük és intelligenciájuk között, egyének érzéktúlsúllyal és egyének intelligencia túlsúllyal. Ezt a hat kategóriát ezen kívül a Livets Bog felosztja részlegekre, attól függően, hogy nekik mennyire van az intelligenciájuk és a humánus érzékük kifejlődve. A következők egy vaskos vázolása annak a hat kategóriáknak, amik a jelképen a hat ovális figurával vannak jelezve. Olvasd balról, jobbra. A mentális átváltozásnak minden stádiuma ugyanarra a célra vezet, a kozmikus tudatra. Ezek ezért éppúgy mindannyian fontosak.

Főcsoport A – Egyének, akiknek a vallási életét csak az új világimpulzus tudja befolyásolni:

1. Egyenrangú érzés és intelligencia. A nagy születés előtere. A legelőrehaladottabb és szellemileg kifejlődött egyének, akik már átjutottak a szenvedéskarmának többségén és kifejlődött humánus logikával rendelkeznek.
2. Érzéki túlsúly. Nemes kutatóktól, művészektől és reformátoroktól szektás fanatikusokig. Kevés, vagy nagyon gyenge logikus képesség.
3. Intelligencia túlsúly. Spirituális kutatók, politikusok, tudósok és üzletemberek különböző empátia képességekkel, jelentőstől a jelentéktelenig.

Főcsoport B – Egyének, akik még mindig az öreg világimpulzustól kapják az inspirációjukat:

4. Egyenlő érzés és intelligencia. A régi világimpulzus nemes hívei jó példaképek és kezdeményezőik voltak a világ több humánus intézményeinek, pl. a Vöröskeresztnek.
5. Az érzéki túlsúly itt úgy jelenik meg, mint szent harag, inkvizíció, fanatizmus stb.
6. Intelligencia túlsúly és primitív érzés. Egyének bő lelkiismerettel. Fiatalabb lelkek.


 

  symbol_40s.jpg 

A kereszt jele
- Jelkép 40

 

 

 

 


Tudás fentről és lentről
A világmindenséget két fundamentálisan különböző szempontból lehet szemlélni. Alulról és fentről.

A természettudományi kiindulópont lentről/alulról nézve ábrázolja a világot, végső fokon tehát a fizikai érzékeken keresztül. A spirituális tudomány a világot fentről szemléli, a nem - teremtett Én örök és végtelen látópontjáról. Ez a megfigyelési módszer jelképezve van a kereszt függőleges vonalával. A fizikai tudomány területét a vízszintes vonal szimbolizálja. Mindkét tudásforma szükséges, de különböző célból mikor a jövendő tökéletes embervilág megvalósításáról van szó.

Az egyik tudásforrás ismereteket ad nekünk a természet fizikai erőiről, de az örökké életről nem tudunk semmit. A másik tudomást ad nekünk a legbensőbb természetünkről és ennek a segítségével uralkodni tudunk az állatias bensőnkön azzal a céllal, hogy ellenőrizni tudjuk ezeket, úgyhogy mindent, amit csinálunk a jónak a szolgálatában lesz használva és boldogság és áldás lesz minden és mindenki számára.

Krisztus szeretetpéldája és a kereszten bekövetkezett halála a keresztet a fénynek és a jóságnak örök jelképévé tette.

 

 

   symbol_41s.jpg

Csillagjelkép
- Jelkép 41

 

 

 

 

 

Mindenszeretet jelképe
A jelkép Isten szervezetét és tudatosságát fejezi ki, vagyis a teljes világegyetemet.  

A háromszög a világegyetem alapelemzését magyarázza meg, mint a szentháromság elvét: Ént, a teremtőképességet és a szervezetet az X1, X2 és X3 nevekkel.

A nap, ami a háromszöget körülveszi, mutatja, hogy az élet a legmagasabb elemzésében, abszolút tökéletes. A kereszt alakú sugarak a mindenszeretetet jelképezik. Ebben a mentális állapotban fogunk egyesülni Istennel.


 

   symbol_42s.jpg

A zászló struktúrája
- Jelkép 42

 

 

Béke
A zászló a világegyetemet jelképezi, ez a Szentlélek szimbóluma. Ez arra van szánva, hogy a megbocsátás, tolerancia és a szeretet légkörében lobogjon.

A háromszög középen az isteni Ént, X1-et nyilvánítja ki, ami minden élőlényben átéli az életet, az isteni teremtőképességet, X2-őt és a teremtettet, X3-mat.


A háromszöget szintén lehet tekinteni, mint X1. Az ibolyaszínt körülötte, mint anyaenergiát vagy az isteni teremtőképességet, X2 és a színezett tereket, a hat alapenergiát a hozzájuk tartozó létezési terekkel, mint X3.

 


 

  symbol_43s.jpg 

Livets bog jelképe
- Jelkép 43

 

 

„Megdicsőít engem”
A megvilágított terület mutatja, hogy mennyi volt kész a teljes műből 1932-ben, mikor a Livets bog először került a nyilvánosság elé. Ezután még következett 6 rész …

A mű öt ,,,,???részre van osztva, előszó, bevezetés, főszakasz és utóirat. A háromszög baloldalt, ami az előszóba van helyezve, az alkotó kozmikus beavatását jelképezi. Ez jelzi azt, hogy mindent, amit ír saját egyéni átélésre van alapozva.

A háromszög, ami az utolsó részben van elhelyezve, azt jelképezi, hogy az örök istenfia egy az Istennel. Azért hívják így ezt: „Isten fia egy az Atyával”. Az utóirat egy köszönet azért az aranyló tűzkeresztelésért, amit Martinus átélt, és amiről a bevezetésben írt, és ami kozmikus tudatot juttatott neki.

Meg lehet jegyezni, hogy ez az utóirat volt az első, amit a beavatása után írt.

A mű fő témája az örök istenfia egyesülése és eggyé-válása Istennel. Mindkettőjüknek ugyanaz a kozmikus elemzése, vagyis örökkévalóság és végtelenség.

Martinus missziója az volt, hogy Istent kinyilvánítsa az emberiségnek és, hogy igazzá tegye Jézus misszióját.


 

   symbol_44s.jpg

A létezés törvénye – szeressétek egymást
- Jelkép 44„A mellükbe fektetem a törvényeimet, és a szívükbe írom belé”
Ez a rajz nem egy kozmikus jelkép, mint a többiek. Ezt bele lett helyezve i 4-ik jelképkönyvbe, amit nem Martinus publikált. A negyedik részt szerkesztették és kiadták Martinus halála után, a hátrahagyott kéziratokra alapozva.

A rajz a krisztustudat napfelkeltét mutatja a föld kontinensei felett. Egy mentális állapot ahova az emberek fejlődöttek lettek arra, hogy szeressék egymást tekintet nélkül a nemre, amit a három különböző párkapcsolat képvisel.

A vezető gondolat a Harmadik Testamentumban az Isten- és minden más élőlény iránti szeretet, ugyanúgy a mikro – mint a közép – és a makrokozmoszban.  

A Harmadik Testamentummal az emberiség megkapta a Jézustól megígért, eljövendő megmagyarázását a szeretetparancsnak: „Szeresd a felebarátodat”

© A szimbólumok a Harmadik testamentumból törvény szerint védve vannak. Copyright, Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København

       

  


Pin it